Parcourir les transcriptions » Amsterdam City Archives
accès aux archives 5075, numéro d'inventaire 10519, page 136

Transcription

cerneert waarvan zij wel expresselijk zijn protes¬
teerende by deese
Actum in presentie als vooren
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
A: Fred. Adams
Heeden den 7 November Ao. 1760
heb ik Daniel van den Brink openbaar Nota¬
dis binne Amsterdam ten vesoeken van
de Heer Jan Baalde Coopman binnen deese stadt gein¬
terpelleert De Heeren Jan & Theod. van Marselis mee
de Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlijke Acceptatie van een
onigineele wisselbrieff waarvan Comije
hier vooren is staande waar op geme. Heeren van
Marselis ten antwoord gaven dat zij dezelve Wissel¬
brief niet zullen accepteeren, voor die geene
voor wiens reekening deselve getrokken is
Overzulks heb ik Notaris welexpresselijk gepro¬
testeert zoo als ik protesteere bij deese van non
acceptatie der voorsz: Wisselbrieff mits¬
gaders van Wissel en herwissel en voorts
van alle Eesten schaden en Intressen omme
alle deselve te vinden en verhalen zoo als na
regten en Wisselsteyl is behorende
Aldus Geprotesteert binne Amsterdam ter
Ppresenttie van Joannes van den Brink en Adam
Fredrik Adami als getuijgen
En daar na tenzelven dagen Compareerden
voor mij Notaris voornoemt de gemelde Heeren
Jan & Theod. van Marselis, en verklaarden desel¬
ve Wisselbrief te zullen Accepteeren onder
protest ter Eere en voor reekening van den
Trekker ( en verder nog anders niet reservee¬
rende hun regt van remboursement teegens
deselve en alle anderen geme. Wisselbrief gecon¬
eerneert

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, numéro d'archive 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, numéro d'inventaire 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Aller à la page suivante (137)  Aller à la page précédente (135) Nouvelle recherche

Scan


Cliquez sur l'image pour l'agrandir et voir la transcription à côté

Intelligence artificielle (IA)

La transcription a été réalisée informatiquement via la reconnaissance automatique de l’écriture manuscrite.
Le résumé est créé par l'ordinateur sur la base d'un modèle de langage.
Les deux tâches de l’intelligence artificielle ne sont pas parfaites, mais souvent largement suffisantes pour que le document historique devienne compréhensible.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/