Transkripte durchsuchen » Amsterdam Stadtarchiv
Archivzugang 5075, Inventarnummer 10519, Blatt 136

Transkription

cerneert waarvan zij wel expresselijk zijn protes¬
teerende by deese
Actum in presentie als vooren
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
A: Fred. Adams
Heeden den 7 November Ao. 1760
heb ik Daniel van den Brink openbaar Nota¬
dis binne Amsterdam ten vesoeken van
de Heer Jan Baalde Coopman binnen deese stadt gein¬
terpelleert De Heeren Jan & Theod. van Marselis mee
de Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlijke Acceptatie van een
onigineele wisselbrieff waarvan Comije
hier vooren is staande waar op geme. Heeren van
Marselis ten antwoord gaven dat zij dezelve Wissel¬
brief niet zullen accepteeren, voor die geene
voor wiens reekening deselve getrokken is
Overzulks heb ik Notaris welexpresselijk gepro¬
testeert zoo als ik protesteere bij deese van non
acceptatie der voorsz: Wisselbrieff mits¬
gaders van Wissel en herwissel en voorts
van alle Eesten schaden en Intressen omme
alle deselve te vinden en verhalen zoo als na
regten en Wisselsteyl is behorende
Aldus Geprotesteert binne Amsterdam ter
Ppresenttie van Joannes van den Brink en Adam
Fredrik Adami als getuijgen
En daar na tenzelven dagen Compareerden
voor mij Notaris voornoemt de gemelde Heeren
Jan & Theod. van Marselis, en verklaarden desel¬
ve Wisselbrief te zullen Accepteeren onder
protest ter Eere en voor reekening van den
Trekker ( en verder nog anders niet reservee¬
rende hun regt van remboursement teegens
deselve en alle anderen geme. Wisselbrief gecon¬
eerneert

Bronvermelding

Amsterdam Stadtarchiv, Archivnummer 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, Inventar nummer 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Zur nächsten Seite (137)  Zur vorherigen Seite gehen (135) Neue Suche

Scan


Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern und die Transkription daneben anzuzeigen

Künstliche Intelligenz (KI)

Die Transkription erfolgte computergestützt mittels automatischer Handschrifterkennung.
Die Zusammenfassung wird vom Computer auf Basis eines Sprachmodells erstellt.
Beide Aufgaben der künstlichen Intelligenz sind nicht perfekt, aber oft mehr als ausreichend, damit das historische Dokument verständlich wird.

Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/