Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10519, page 136

Transcription

cerneert waarvan zij wel expresselijk zijn protes¬
teerende by deese
Actum in presentie als vooren
D: Vanden Brink
D Vanden Brink
A: Fred. Adams
Heeden den 7 November Ao. 1760
heb ik Daniel van den Brink openbaar Nota¬
dis binne Amsterdam ten vesoeken van
de Heer Jan Baalde Coopman binnen deese stadt gein¬
terpelleert De Heeren Jan & Theod. van Marselis mee
de Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlijke Acceptatie van een
onigineele wisselbrieff waarvan Comije
hier vooren is staande waar op geme. Heeren van
Marselis ten antwoord gaven dat zij dezelve Wissel¬
brief niet zullen accepteeren, voor die geene
voor wiens reekening deselve getrokken is
Overzulks heb ik Notaris welexpresselijk gepro¬
testeert zoo als ik protesteere bij deese van non
acceptatie der voorsz: Wisselbrieff mits¬
gaders van Wissel en herwissel en voorts
van alle Eesten schaden en Intressen omme
alle deselve te vinden en verhalen zoo als na
regten en Wisselsteyl is behorende
Aldus Geprotesteert binne Amsterdam ter
Ppresenttie van Joannes van den Brink en Adam
Fredrik Adami als getuijgen
En daar na tenzelven dagen Compareerden
voor mij Notaris voornoemt de gemelde Heeren
Jan & Theod. van Marselis, en verklaarden desel¬
ve Wisselbrief te zullen Accepteeren onder
protest ter Eere en voor reekening van den
Trekker ( en verder nog anders niet reservee¬
rende hun regt van remboursement teegens
deselve en alle anderen geme. Wisselbrief gecon¬
eerneert

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Go to the next page (137)  Go to the previous page (135) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/