Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 316

Transcription

Op heeden den 10 November
des Jaars 1765 Compareerden voor mij Jan Verleij
Notaris publicq bij de Ed hove van Holland
geadmitteerd binnen Amsterdam Residerende
den 10e: novr:
17605
Cornelis Schverdijk bootsman Cornelis Dibbetj 37
timmerman Dirk Ernst kok en Thomas goedtlade
matroos alle vier
Van genoegen ouderdom en in die bedieningen nu
Jongst gevaren hebbende op 't Schip de Hoop
Daar Schipper op is Jan de goederen
terwiens requisitie Sij Comparanten hebben ge¬
tuijgt en Verklaard
Dat hun voornoemde Schip komende van Barbarijen door
een Engelse Kapergenomen en te Ville Franca op gebragt Sijnde,
aldaer den 15e: april deses Jaers 1760 hunne Lading is begonnen
te werden ontlost ^ tot op hondert Vaten na; dat vervolgens die
Vaten in 't Schip Sijn gewogen en hebben Sij toen de geloste goederen
weder in hun Schip ingeladen, 't welk geduurt heefft tot den 5e: Maij
Sijnde ondertusschende goederen in hun Schip gearresteers gewees
Soo dat Sij hebben moeten leggen tot den 4e: Julij als wanneer Sij
ontslag van 't arrest kregen, bestaande hunne Ladinge
in Vaten Cornten en eenig hout, welke Vaten Cornten in
^op ordre van den Engenaer en Soo als hij het ordonneerde
hun Schip ^ horljk gestuwt en geplaast en met het
hout hkelijk onderslagen en gegarniert geworden
Sijn
Dat het gedagte Schip voor en op 't Laden was ge¬
Calsaaten volgens hunne bevindinge ook hegten
digt Zijnde voorts in gerequireerde Staat om de
ingeladene goederen behoorlijk over Zee te konne
Voeren de mast en pompen met kragen wel voor
sien en de Luijken bij hun Vertrek met presennen
gan gedekt en digt toe geschalkt
Dat Sij also met hun voornoemde Schip den 6e:
Julij meerden van Villafraner te vertrecken en in Zee
te lopen, dog wierden opgehouden door een Engels
oorlogschip waer van eenig Volk bij hun aan boord

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (317)  Go to the previous page (315) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/