Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 317

Transcription

geweest Sijnde, Sij weder quarantaire moesten houden
voor agt dagen, Sulks Sij eerst den 16 Julij in Zee liepen,
gedestineerd eerst na Mallega en vervolgens na dese
Stad Amsterdam
Dat Sij den 12e: Aucistus te Mallega gearriveerd
Sijnde, dog geen goederen aldaer krijgende, den 24e: dito
weder van daer Sijn vertrocken om hunne reijse
herwaerts te vervolgen, maer komende in 't naauw
van gebralter moesten door Contrarie wind weer te
rug, en dreven op de rheede van Mallega; van waer Sij
den 31e: dito weder in Zee gingen onder Convooij van
't hollands oorlog Schip Voesland Capn: Jan Linklaar
Dat Sij in de bevordering hunner reijse herwaerts
den 1e: 12e: 13e: 14e: 15e: 16e: 18e: Sektembr: en vervolgens
tot voor de hollandse Wal, hebben gehad Storm¬
winden en harde koeltens met hoge en holle Zeen
waer in hun Schip Swaer werkte arbeijde en Slinge
en Sij ook veel Zeewater en ee op & over
gekregen hebben; en waer in Sij ook met het water
Corinten uijtgepompt hebben
Dat Sij den 4e: Octob: Liepen na de wal namen
een Loots over en quamen den 5e: dito in Texel binnen
en arriveerden den 14e: dito (alle de datums volgens
Journaal) voor dese Stad, daer Sij hunne Ladinge
getrouwelijk gelost en uijtgeleverd hebben, hebbende
in 't Lossen bevonden dat verscheijde vaten Cormten
aan Stucken waren waer van Sij de uijtgestorte Cormten
opgeschept en weer in de Vaten die gekuijpt geworden
Sijn hebben gedaan & also geleeverd hebben
Verklarende Sij lieden Verder en wel ider voor Zig
Dat Zij in en omtrent het behandelen hunner
Ladinge Zig altijd Eerlijk en getrouwelijk gndreg
gen en daar omtrent geen bedrog off diaffstad
gepleegt hebben en dat Sij lieden ook nieten
weten dat sulks door imand anders geschiet is
Verklarende nog Laastelijk en wel ider na Sijn
beste kennis en gedagten en Sulks medeulk
Voorig
^ het breeken der Vaten en
Dat de nattigheijd en daer door veroorsaekten
E beschadigtheijd welke aan de Ladinge in hun Schip
gekomen is Sal veroorsaekt wezen door de hier
vorengemelde Stormwinden en harde Koeltens
het werken en Slingeren van hun Schip en 't
Zeewater daerinnegen over gekregen; en mogelijk
ook de eerdrescd door de Lankheijd
van tijd dat de Ladinge in 't Schip is geweest
waer door ook 't vaatwerk verswakt hal Sijn
Immers niet door eenig manquement aan hun
Schip als Sijnde in maniere voorsz voorsenen
geequipeerd geweest hebbende ook het Scheeps
Wolk geduurende de vorenstaande rijse wel op
de pompen gepast en de Zelve altijd Lens gehou¬
den en voorts in alles goede Zeemanschap gebruijk
Gevende Sij lieden voor redenen van Wetenschap
als in den textspresenteerende ider Sijn gader
poseerde Solemneelijk te bevstigen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (318)  Go to the previous page (316) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/