Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 578

Transcription

Wij Burgermeesteren & Regeerders der stad Amster¬
dam doen Cond een iegelik dien 't behoort Certifi¬
eerende voor de waarheidt dat voor ons gecompa¬
reert zijn Jan Thecinisse Reus Jacob Jacobse
Posma Jan Dirks knobbe en Anthon Kohne
en hebben by solemneele Eede ten versoeken
van Cornelis Teunesse Reus en ten behoeve
van die het verder mogte aan gaan getuyge
en verklaart den inhoude van de voorne
staande verklaring hun door de ondergesz:
secretaris voorgelesen waarheidt te zyn en daar
by te persisteeren soo waarbik moest hun
deposanten Godt Almagtig helpen des
Toirconde deser stede Legel ter saeken hier
ondergedrukt den 7 October 1760
A de Huybert
J
huns weetens iets van deselve hebben
gestolen ontvreemt of zig daar door
verreykt of zulks door iemand anders
hebben laten doen dierect of indirect
en dat alle schaden die aan hunne voorn.
ladinge bevonden mogten zyn niet is
veroorsaakt door eenig gebrek aan
hunschip ofte door eenig versuym of
toedoen van hun getuygen hun schipper
of verder scheeps volk maar alleenlyk
volgens hun besten kennisse door de
stormen harde en Contrarie winden
en daar het water dat door het kragteg
werken enslingeren van hun schip als
ook door de Zeestortingen int ruym geko¬
men is hebbende gedeerende de reys en in
zonderheyd ingeme. stormen zo veel op
hun pompen gepast omdielens te
houden als hun doenlik was envoorts
in alles goede zeemanschap gebruykt
En om dat het geene voorsz staat de
waarhyd is zo presenteeren zy t nader
te bevestigen Actum Amsterdam present
Hendrik wythoff en Adam fredk. Adami
als getuygen Jan Teunisz Rous
Jacob Jacobs Bosma
Jan deer hrhnob Po
Anthoni Kohne
merk
D Vanden Brink
H: Witse
Nots
AFredk. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (579)  Go to the previous page (577) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/