Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 577

Transcription

25 dito teegens het Ys heelden het also
gaande gingen den 27 dito te Reval
binnen also geen mogelikhyd was
verder te komen vertrocken den 6e.
Juny weeder vandaar met een noord
Oosten ten noorden wind dewelke des na¬
middags na het noord noord westen
liep zagen den 11 do. Ridzaart, gingen
in de konde wagt also het zeer stel &
mestig was op 7 a8 vadem water ten
anker het geene zy den 12 dito weeder
ligten, gingen den 17 do. door de bakens
en 's nameddag voor, en den 18 dito door
de brug te st. Petersburg. hebbende zy
op deselve hunne reijs zeer veele stor¬
men harde en Contrarie winden gehad
wanneer hun schip seer swaar heeft ge¬
arbeyt gestampt en geslingert als
en or
ook zeer veel zeewaten als ook stort
zeen op en overgekreegen heeft, en zy ook
bevonden hebben dat hun schip meer
als ordinaer water by de pompen had
het geene zi uytpompten zo ras doenlyk was
dat zy hunne hier ingenomene ladinge
aldaar getrouwelijk hebben gelost en
en geleevert hebben zonder dat zy getuijge
hun schipper of verder scheepsvolk
kragen voorsien en de luyken alvo¬
rens zy in zeegingen met goede
presenningen gedekt en geschulkt
moeiten den 29 do. door storm en Contrarie
wind tot Niepsond binne daeer sy ter
oorsake van t slegte weer hebben gelegen
tot den 7 November wanneer zy na Wolf
sond verseylden met een noord Oost ten
Oosten wind en alwaar zy ter oorsake
van het stormagtig weer en Contrarie
wind moesten blyven leggen tot den
27 dito wanneer zy van daar vertrocken
quamen den 5 december ende zond gingen
den 7 dito weeder van daar dog moesten
dien namiddag ter oorsake van de harde
west zuid weste wind en sneeuw buyen
int lands diep by Coppenhagen ten an¬
ker het geen zy den 8 dito also de wind
na het noord Oosten was gelopen weder
ligten, quamen den 16 dito in de Pellouw
^Issen
daar sy tot agter de haaks moesten also
het seer hard uyt den noord Oosten woeg
met sterke vorst, zyn aldaar door
het ys op gehouden tot den 12 May deeses
Jaars wanneer zy met een zuid weste
wind van daar vertrocken quamen den

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (578)  Go to the previous page (576) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/