Transkripte durchsuchen » Amsterdam Stadtarchiv
Archivzugang 5075, Inventarnummer 10518, Blatt 578

Transkription

Wij Burgermeesteren & Regeerders der stad Amster¬
dam doen Cond een iegelik dien 't behoort Certifi¬
eerende voor de waarheidt dat voor ons gecompa¬
reert zijn Jan Thecinisse Reus Jacob Jacobse
Posma Jan Dirks knobbe en Anthon Kohne
en hebben by solemneele Eede ten versoeken
van Cornelis Teunesse Reus en ten behoeve
van die het verder mogte aan gaan getuyge
en verklaart den inhoude van de voorne
staande verklaring hun door de ondergesz:
secretaris voorgelesen waarheidt te zyn en daar
by te persisteeren soo waarbik moest hun
deposanten Godt Almagtig helpen des
Toirconde deser stede Legel ter saeken hier
ondergedrukt den 7 October 1760
A de Huybert
J
huns weetens iets van deselve hebben
gestolen ontvreemt of zig daar door
verreykt of zulks door iemand anders
hebben laten doen dierect of indirect
en dat alle schaden die aan hunne voorn.
ladinge bevonden mogten zyn niet is
veroorsaakt door eenig gebrek aan
hunschip ofte door eenig versuym of
toedoen van hun getuygen hun schipper
of verder scheeps volk maar alleenlyk
volgens hun besten kennisse door de
stormen harde en Contrarie winden
en daar het water dat door het kragteg
werken enslingeren van hun schip als
ook door de Zeestortingen int ruym geko¬
men is hebbende gedeerende de reys en in
zonderheyd ingeme. stormen zo veel op
hun pompen gepast omdielens te
houden als hun doenlik was envoorts
in alles goede zeemanschap gebruykt
En om dat het geene voorsz staat de
waarhyd is zo presenteeren zy t nader
te bevestigen Actum Amsterdam present
Hendrik wythoff en Adam fredk. Adami
als getuygen Jan Teunisz Rous
Jacob Jacobs Bosma
Jan deer hrhnob Po
Anthoni Kohne
merk
D Vanden Brink
H: Witse
Nots
AFredk. Adami

Bronvermelding

Amsterdam Stadtarchiv, Archivnummer 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, Inventar nummer 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Zur nächsten Seite (579)  Zur vorherigen Seite gehen (577) Neue Suche

Scan


Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern und die Transkription daneben anzuzeigen

Künstliche Intelligenz (KI)

Die Transkription erfolgte computergestützt mittels automatischer Handschrifterkennung.
Die Zusammenfassung wird vom Computer auf Basis eines Sprachmodells erstellt.
Beide Aufgaben der künstlichen Intelligenz sind nicht perfekt, aber oft mehr als ausreichend, damit das historische Dokument verständlich wird.

Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/