Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 374

Transcription

Dat Sij also met hun voornoemde Schip van Peters
burg vertrocken en den 4e: October van Croonstad in Zee
Leepen, dog moesten den 5e: dito door Stijve Contrarie
wind weer terug na Croonstad, van waer Sij den 6e: do: weder in
Zee gingen gedestineerd na dese Stad Amsterdam
Dat Sij in de oostzee den 11e: 12e: 13e: 14e: e: 16e: & 17e:
October hadden Stormweer en harde koeltens met
hoge en holle Zeen waer in hun Schip Swaer werkte
arbeijde en Slingerde ook Swaeronder water heeft
en lek waerde
gelegen & Sij ook veel Zeewater en Sware Zeestortingen
op & overgekregen hebben; bisonderlijk den voornoemde
14e: Octob: als wanneer door de Sware Zeën hun boot
wierd Losgeslagen de Zijlhoeff vol water raakte
tucken raakte
^eene
een Stuk van de ^ Schalkse van de Luijken los gewerkt gesege
en boots gereedschap over boord Spoelde, hebben
Sij den 15e: dito het weer wat beter Sijnde hun Schip Soo veer¬
doenlijk weder hersteld
Dat Sij den 22e: dito in de Zond quamen daer Sij
den 24e: dito met reedelijk weer hunne Luijken opens
en hunne Lading die vrij wat overgesmeten was, weder
soo veel als Sij konden hebben regt gemaakt, en Sijn den
26e: dito weder uijt de Zond vertrocken
Dat Sij in de Noord Zee den 28e: & 29e: October weder
hadden Stormweer en Stijve Koelte met hoge en holle
Zeen waer in hun Schip weder werkte en Slingerde
ook weder Swaer onder water heefft geleegen
en Sij ook weder ^ Zee water op & overgekregen hebben
^ veee
Dat Sij voorts den 1e: novr: in 't Vlie binnen ge
komen en den 6e: dito (alle de datums volgens Journaa
voor dese Stad gearriveerd Sijn daer Sij hunne Ladinge
getrouwelijk gelost & uijtgeleverd hebben; Sijnde in 't
Laden en Losjen van de hennip eenige banden daer van
gebroken, en hebbende in 't Lossen bevonden dat eenig
bonden hennip door Zeewater beschadigt waren
Verklarende Sij getuijgen verder En wel ider
voor Sig dat Sij van hunne gartsche ladinge niet
hebben gestolen Verkogt voor Zig behouden off
Vervreemt nog daar omtrent op eenigerleij
Wyse ter quader trouwe gehandelt hebben en dat
Sijlieden ook niet en weten dat Sulks door imand
anders geschiet
Verklarende Sijlieden nog L aastelijk en wel
ider na Zijn beste kennis en gedagte en Sulks
mede elk voor Zig
Dat de nattigheijd en daer door veroorsaakte
beschadigtheijd welke aan de Ladinge in hun
Schip gekomen is, Sal veroorsaakt wezen door
de hier vorengemelde Stormwinden en harde
koeltens het werken Slingeren en onder water
Leggen van hun Schip en 't zeewater daer inne op
in en over 't Schip gekregen
Immers dat Sulks niet sal devoersaekt
wesen door menquement off ontequaamhejd van
het Schip off ook niet door vruijn off agte
loosheijd van 't Scheepsvolk des hebbende
Sijlieden geduurendede voorenstaarde Rijse
Zeemanschap gebruijkt Weloo de pompen
^ soo veel doenlijk was
gepast t deselve altijd ^ Eus gehoude en
Sijnde het Schip voorsien & geepipeerd gewees

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (375)  Go to the previous page (373) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/