Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 373

Transcription

Op heeden den 27
Novemder des Jaars 1755 Compareerden voor mij
Jan Verleij Notaris publicq bij de Ed: hove van
holland geadmitteerd binnen Amsterdam
Resideerende
der 27: Noeben
1768
g
Carsten Praal Stuurman, Jan Willemsz Matroos
en Jan Jellers kok alle drie
Van genoegen Ouderdom en in dee bedenin
gen nu Jongst gevaren hebbende op 't Schip
de Jonge Willem daar Schipper g is Willen
Willemsz Terwiens requisitie Sij Comparanten
hebbeen getuijgd en Verklaart
Dat hun voornoemde Schip in de maand
Septembr: deses Jaers 1750 te Petersburg is beladen
met ijsere Staven, bonden hennip, Vijff Kasjes &ca:
alle welke goederen in hun Schip behoorlijk gestuwt ge¬
plaast en wel versorgt geworden Sijn; Sijnde van de bonden
hennipgeene Losgemaakt tot gemackelijker Stuagie
nog deselve nies geplaast onder op off nevens eenige
^ waare
broeijende ^ als hebbende geene in 't Schip gehad, nog ook
niet op eenige onbehoorlijke plaatsen in 't Schip off omtrenet
de Pompen als Sijnde met goede pompzoden daer
van behoorlijk gesepareerd geweest
Dat het gedagte Schip voor en op 't Laden was
gecalfaat en volgens hunne bevindinge ook
hegt & digt Sijnde voorts ook behoorlijk Geger¬
Mert en oorders na Zeemans gebruijk van al
het odige voorsien es versorgt en bij hun vertre
na Zee de luijken met presenningen gedeet
d digt toegeschalkt en de mast en pompen
hoederen behoorlijk
der Zee te konnen
met kragen wel voorsier So dat het Schip
beren
in gerequireerde Staat was om Coopmers

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (374)  Go to the previous page (372) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/