Search the transcripts » Search resultsofte kunnen gepretendeer com¬ 2 de grontwetten van den lande gedaan 11 2 7 was onderteekent De Cock MARIE

ALBERT CASIMIR Lieutenans Généraux Trres Reverends Dieu en 27 points qui sinuation le Deérêt libération


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Le Doulx, P. ‘Cronyke ofte Brugsche dagh-aenteekeningen behelsende de gedenckweerdighste Geschiedenisse de welcke binne de selve stad als daer ontrent voorgevallen zijn sedert het jaer 1786 tot het jaer 1790’. Brugge, 1790. Hs. 52. Stadsarchief Brugge


Lieve ende Welbeminde God hebbe U E en syne Heylige bewaernisse Brussel den 1791 08 06 Onderteekent Marie

Albert leeger stont door ordonnantie van hun koninglyke Hoogheden tegengeteekent L C Van De Veld 1791


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Pelckmans, M. F. Hendrizkszoon. ‘Lovens chronycksken 1747-1807’. Leuven, 1807. Oud Archief Ms 62. Stadsarchief Leuven. Bekijk de bron;isad


Sis verklaarde lo hebben verkocht aan den Her Jacques Marie Albert Joseph Hoeberechls bier- brouwer


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9158, Eijsden, Arnold, C.M.A, 9158


landen het meeste geluk en welzyn kan toebrengen Hier mede & Weenen den 1790 12 xx geteekent Marie

Albert 1790 12 31 Den Notaris Oereman en getuygen presenteren hun dezen morgent in het Magistraet


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Pelckmans, M. F. Hendrizkszoon. ‘Lovens chronycksken 1747-1807’. Leuven, 1807. Oud Archief Ms 62. Stadsarchief Leuven. Bekijk de bron;isad


vis het hueddlijk van wylen de eeltelieden Raman Houten en Veulde Maanq Therena Oorten, met namen: Marie

- Albert-, Piere en Joseph Houter De Heer can parant bekende voor en namens gemelde min derjenigen


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9228, Meerssen, Kleuters, J, 9228


hebbe U E in syne Heylige bewaernisse Brussel den 1791 08 03 was geparapheert Cr Vt onderteekent Marie

Albert tegen geteekent Du Toict Voor Copye conform aent Origineel L C Van De Veld 1791 08 06 Copye


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Pelckmans, M. F. Hendrizkszoon. ‘Lovens chronycksken 1747-1807’. Leuven, 1807. Oud Archief Ms 62. Stadsarchief Leuven. Bekijk de bron;isad


Brus¬ sel onder het geheym Cachet synde Majesteyt den 6 juny 1788 was geparapheert Fr St Geteekent Marie

Albert Leeger ter ordonnantie van H H: K K H H tegengeteekent H De Muller Deze Apostille op het Request


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Pelckmans, M. F. Hendrizkszoon. ‘Lovens chronycksken 1747-1807’. Leuven, 1807. Oud Archief Ms 59. Stadsarchief Leuven. Bekijk de bron;isad


de Militaire wagt aldaer geplaetst zynde Hier mede zeer Eerw etc etc uyt Brussel 18 july 1787 Get: Marie

Albert July 18 Op zelven 18 den julij Alle de Staeten van alle de Nederland¬ sche Provincien der Oostenryksche


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Pelckmans, M. F. Hendrizkszoon. ‘Lovens chronycksken 1747-1807, deel 2’. Leuven, 1787. Oud Archief Ms 58. Stadsarchief Leuven. Bekijk de bron;isad


Et disposent donc de nouveau Te lique et I institute mon sus dit Marie Albert van Term, pendant sa


North Holland Archives » archive number 1617, Notariële protocollen en akten van notarissen te Haarlem (Oud Notarieel Archief Haarlem) » inventory number 1662, 88. Pieter van Lee, 1811-1842, 1661-1686 Minuten van allerlei notariële akten, 1811-1842, 7 januari 1812-31 december 1813


twintig gulden 8 Jean Lumens voornoemd, eecht gulden 21 Andries Webers een en twintig gulden 24 Marie

Albert, vier en twintig gulden 21 Willem Wevers een en twintig gulden 64 Andries Webers vier en


Historic Center Limburg » archive number 09.009, Notarissen in de Arrondissementen Maastricht en Roermond, 1896-1905 » inventory number 9267, Urmond, Welters, L.J.H, 9267


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/