Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 414

Transcription

Gevende Sij lieden voor Redenen van
wetenschap als in den Text presteen
de ider Sijn gedeposeerde Solemneelijk
te bevestigen
Aldus Gepasseerd binnen Amste
dam derpresentie van hendrik
eijer Junior en Hendrik grasper als getuijgen
Anne Dir
Jnne ellr
oege kejmpes
huger Sibolte
Jan Verleij
Hendrik ee Jano
Nots:
Hendrik Grasper
t recollement Luijde
Wij Burgermeesteren en regeerders der Stad Amsteldam
doen Cond een en igelijken dient behoord certificeerende voor
de waerheijd dat voor ons gecompareerd Sijn Anne Binnes
Jenne Roels en Oege Kempes dewelke bij Solemnele Eede
ten verzoeke van Siger Sibolds en ten behoeve van die 't
verder mogte aangaan getuijgd en gedeposeert hebben
(Soo als denselve Siger Sibolds mede Compareerende bij
ware woorden in de plaatse van Eede heefft geaffirmeert
en gecertificeert) den inhoude van de voorstaande ver¬
klaring hun door den ondergesz: Secretaris voorge¬
lesen waerheijd te Sijn en daer bij te persisteeren.
Soo waerlijk moest hun Eed doende deposanten god
almagtig helpen Des 't oirconde deser Stede Zegel
ter Sake hier ondergedrukt den 12e: Augustus 1756 geteeken
N: p: de Huijbert
L:S)
stament

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (415)  Go to the previous page (413) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/