Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11929, page 413

Transcription

Dat Sijlieden uijtmakende met den Jonge 't geheele
Scheepsvolk, also met hun voornoemde Schip den
voornoemde 8: Julij des avonds van Dronthem Sijn
vertrocken, dog wierde vervolgens Soo door Stilt
als Contrarie winden opgehouden tot den 16e: dito
als wanneer Sij in Zee gelopen Sijn gedestineert
na dese Stad Amsterdam
Dat Sij in de bevordering hunner reijse herwaert
tusschen den 23e: en 24e: Julij hebben gehad een
Stijve koelte met holle Zee waer in hun Schip
heefft gewerkt en geslingert en Sij ook Zee¬
water op & overgekregen hebben
Dat Sij voorts den 27e: Julij in Texel binnen
gekomen en den 28e: dito voor dese Stad gearriveer
^Soo als den affirmant en eerste getuijge particulier verklaren
Sijn, hebbende ^ denselven ^ dato nog ter admiraliteijs
alhier verklaeert, Sulks Sij toen in staat waren
om te Lossen, hebbende vervolgens hunne Ladinge
alhier getrouwelijk gelost en uijtgelevert en wel
de partijen Stokvis ider op Sig Selve also de partij
nog wel gesepareert in 't Schip waren Leggende
hebbende de laaste goederen den 10e: augustus
gelost, alle de datums volgens Journaal
led n derders
Verklarende Nijk & wel iden Voorzig
dat Sij in & omtrend het behandelen hunner La¬
dinge Zig Attijd Eerlijk & getrouwelijk gedaa¬
gen Endaer omtrent geen bedrogoff diefftae¬
Gepleegt hebbend dat Sij lieden oop niet & weete
dat Sulks door imand anders geshies is
Verklarende nog Laestelijke & Welider
na Sijn beste kennis & gedagte
Zulks mede Els voor zige
Dat de Extra Leckagie en vermindering die
aan de Vaten Traan en de nattigheijd en descha¬
digtheijd die aan de verdre Ladinge in hun Schip
gekomen mogt Sijn Sal veroorsaakt wesen door
de hier vorengemelde Stijve koelte het werken
en Slingeren van hun Schip en 't Zeewater daer
inne op en overgekregen
Immer met door eenig manquemend
aan hun Schip al Sijndoinmanue
voorsz: voorhen & geequipeerd Geeweest
hebbende ook het Scheept volk geduuren
de de voorenstaende Rijse welt op de zon
en Gepast & deselve altijd len gelo
den & voort in alles goede Zeeman
schop gebruijkt

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11929, Jan Verleij, Minuutacten, 1756 mei 3-1756 augustus 31

Go to the next page (414)  Go to the previous page (412) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/