Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10519, page 139

Transcription

Heeden den 7 November Ao. 1760
Heb ik Daniel van den Brink open¬
Ibear Notaris binne Amsterdam ten
versoeken van de heer Moses van Jan
de Molino Coopman binne deese
stadt by de heeren Jan & Theodore van
Marseles meede Cooplieden alhier
omme te hebben behoorle ke accepta¬
tie van een ongineele wisselbrieff waar
van Copije hier vooren is staande
waar op de boekhouder van gemelde
heeren van Marse les ten antwoord
gaff dat dezelve Wisselbrieff niet werd
geaccepteert om reeden den Trekker
bi hien
ombekent by hun
over zulks heb ik Notaris wel expresse¬
lik geprotesteert zoo als ik protesteere
by deese van non acceptatie der voorsz:
wisselbrieff mitsgaders van Wissel en
herwissel en voorts van alle Costen s
schaden en Intressen omme alle de
selve te vinden en verhalen zoo als
na regten en wisselsteyl is behorende
Aldus Geprotesteert binne Amsterdam
ter presentie van Willem Appels en
Ham Predrk Adams als getuijgen
D Vanden Brink
Willem Amsels
Nots.
Fredk: Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10519, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 november ,december

Go to the next page (140)  Go to the previous page (138) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/