Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 886

Transcription

1847
Heeden den 29 October Ao. 1760
Compareerde voor my Daniel van den
Brink openbaar Notaris binne Am¬
sterdam
Mejuffrouw Josena de Bruijn
wede. Jan Hajing Junior wone¬
tig binne deese stadt
Dewelke verklaarde verkogt te hebben
en by deese te Cedeeren en Transporteeren
aan de Heeren Bestierders van t Con¬
tract van overleeving opgeregt tot
int Jaar 1757
Amsterdam ^ onder de Lensprenk
niets zeekerder dan de dood
Een Obligatie ten lasten Holland &
West vriesland ten Comptoire Amster
dam groot zeeven hondert sestien
guldens neegenstuyvers op de neem
van David Stafmaker verleth gedateert
1 October 1687 No. 279 fo. 224 La. K fol: 235
No. 2708 en geagt. den 31 January 1689
No. 6613 regta fo. 509
waar van zi Compte. tregt heeft ver
kreegen by acte van transport door
Pieter Brouwer den 9 sept: 1750 voor de
nots. Otto van dam en getuygen
alheer gepasseert.

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (887)  Go to the previous page (885) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/