Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 863

Transcription

1838
Heeden den 27 October Ao. 1760.
Compareerde voor my Daniel van den Brink
Openbaar Notaris, binne Amsterdam
de Heer Pieter Blok wonagtig binne
deese stad dewelke verklaarde te Consti¬
tueeren en magtig te maken de Heer
Isaak van Truijen wonagtig binne deese
stad Alkmaar specialyk omme voor
hem Comparant in zyne name te Compa¬
reeren voor d' Ede. Achtbare Gerechten van
Alkmaer voornt. of daar sulx anders
gerequireert mogte werden en aldaar
nastyle aldaar gebruykelyk te Cedeeren
transporteeren en overtedragen aan
en ten behoeven van Abram Jordens
meede aldaar wonende, syn Comp¬
Pelmoolen genaamt 't Lam staande
buyten de Boompoort aan t zegles
tot Alkmaer voornt. door hem Compt
aan deselve Abram Jordens verkogt
voor de somma van seven hondert
vyftig guldens, de Cooppenningen te
ontfangen daarvan te bekennen al
wel betaald en voldaan te zyn beloften
van vrywaringe te doen daar toe zyn
Comp. persoon & goederen te verbinden

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (864)  Go to the previous page (862) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/