Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 831

Transcription

Cautie te stellen indemniteit aan de borgen te belooven met magt van
substitutie en refocatie beloovende hij Comparant goed vast en van
waarde te houden alle 't geene uijt kragte deezes sal werden gedaan en vor¬
rigt onder verband en submissie als he regten
En hij Comparant verklaarde te authoriseeren en Consatueeren syn
neef Monsieur Roelof Andriesse en
de Heer Hendrik Lits, beyde
wonagtig binne deese stadt
omme indien zyn Comparant gemelde Htuijsvrouw gedeerende zijne uijlandig
heijd mogte koemen te overlijden als dan als daen als Executeur in 't sterfhuy
te weeden dezelve te doen begraaven enden boedel te aanvaarden en dezelve
onder onder hunne directie en administratie te nemen tot dat hij Comparant
in deeze landen zal zyn geretourneert of nadere ordre dien aangaande zal heo
ben gesteldt en te doen 't geene gerequeveerd ward en hij Comparant present
zijnde zoude konnen of moogen doen met belofte van approbatie ratificatie
en indemniteijt al na regten
Actum Amsterdam preent Joannes van den brink
en Adam fredrik Adtam als getuyge
Christoffel Barentz
D Vanden Brink
A Fred. Adams
D Vanden Brink
Nots

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (832)  Go to the previous page (830) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/