Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 830

Transcription

1823
Heeden den 24e. October Ao. 1768
Compareerde voor mij Daniel van den Brink openbaar Notaris binnen
Amsterdam Captn. Christoffel Barents wonagtig
alhier dog staande op zijn vertrek na st. Eustateur
Dewelke verklaarde te authoviseeren en Constitueeren syn
huysvrouw Juffrouw Catharina
Laurens
omme voor hem Comparant en in zijn naam gedurende deseijs en ander
ve die hij zal koomen te doen alle zijn affaires reegt en geregtig heeden alhier
waar te neemen zijn schulden in te vorderen mitsgaders alle goederen en Cap¬
manschappen aan hem Comparant geconsigneert koomende te ontfangen
en verkoopen als ook alle wisselbriefen bodemareyen en assignatien aan hem
Comparant of ordre getrokken of geinderseert zijnde ter acceptatie te presentie
ven en ten vervaldage de betaalinge daar voor te ontfangen en bij faute van
acceptatie of betaalinge dezelve te laaten protesteeren voort ook gelde te nege
tieeren en op te neemen als meede Erffenisse en besterffenisse die mogte koomen
voor te vallen te aanvaarden Inventaris te doen maaken de vaste en anderegoe¬
deren met de meede Erfgenaamen Publicq of uit de handte verkoopen en aan
de koopers behoorlijk en na style te Transporteeren de Cooppenninge te ontfangen
daar van te bekennen al wel betaald en voldaan te zijn belofte van vrywaaringe
te doen daartoe zijn persoon en goederen zoo voerende als enroerende presente en too¬
koomende voor zyn aandeel 'te verbinden met de meede Erfgenaamen te trecden te
schiftinge ocheijdinge en deelinge tot dat eijnde alle vereijste acten van scheijdenge
quitantien en de schurge te passeeren zyn Comparants portie na zig te neemen
en voorts te doen wat vereijscht zoude moogen werden van alle een iegelijke ort¬
fangst quitantie te passeeren en voor alle namaninge in te staan als meede
te moogen reekenen liquideeren saldeeren & in Cas van verschil te moogen accor¬
Compromitteeren of transigeeren des noods zijnde te Compareeren voor alle seeven
Hoven regters geregten en sabalterne Collegien aldaar alle semmijnen van regten
te arevieeren requesten te presenteeren vonnisse te verzeeken dezelve ter lcec¬
tie te stellen en ten uijteijnde toe te vervolgen van de nadeelige te appelleeren avres¬
ten op persoon en goederen te doen en weeder te ontslaan domicilie te keesen
mitsgaders alle geconsigneerde genamptiseerde of andere penninge te ligten

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (831)  Go to the previous page (829) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/