Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 800

Transcription

en na te laten omme door de langstlevende
te worden aanvaard bezieten en behoude
als ook daar meede gedaan gehanden
en van gedisponeert te werden na sijn
of haar welgevallen zonder tegen zeggen
van iemand
Dogh kind of kinderen komende nate
laten zoo is het de willen en begeerte
van de Eerststervende de Langstlevende
dezelve behoorlijken na gelegentheyd
des boedels zal opvoeden en aan die de
welke gekomen zullen zyn tot derzel
vermondige dagen of huwelijke staat
zoo veel voor een uitsettinge te geven
als de langstlevende van hun zal ge¬
lieven maar de Langstlevende van hun
Testateuren zigh weeder tot een ander he
welik willende begeeven zal alvoren
gehouden zyn omme ten overstaan
van Twee manspersoonen t zi uet des
bloede of andere die de langstlevende
daar toe gelieft te verkiesen voor en
ten behoeve van dezelve hunne kind
ofte kinderen voor en in voldoeninge
van derselver vaders ofte moeders goe
deren te bewijsen zoo veel als de lang
levende na den staat des boedels en ge¬
moede zal oordeelen zonder egter gehouden
te zijn Inventaris te makenen welke
beweesene goederen de langstlevende van
behouden
hun Testateuren onder zigh zal mogen
zonder borg ofte verzeekering daar veo¬
te stellen en zulks dat dezelve hunne
kind ofte kinderen zullen gekomen zy
tot derzelver mondige dagen off huwe
lyke staate mits de langstlevende van
hun dezelve voor de vregten van dien behoorlijk
zal opvoeden welke opvoedinge uijtsetten
ge en bewijs de Eerststervende van hun
aan hun gemelde kind of kinderen es
toevoegende voor en in plaatse van dersel¬
ver legitime portie waar in de Eerstster¬
vende van hun dezelve tot desselfs meede
Erfgenaame is stellende dog verder nog
anders niet
Stellende zy Testateuren malkander over
en weeder dat is de Eerststervende de langst
levende tot eenige voogd off voogdesse over
hunne onmondige kind ofte kinderen
en omme derselver goederen te admini¬
streeren met ook magt zodaenige personen
tot voogden over dezelve te stelten als de langst
levende van hun zal gelieven en aan die alle
magt te verleenen als aan voogden & admi¬
nistrateurs na regten Competeert ten dieneine
met alle herbiedigheyt bedankende en uijtstuy¬
tende d' Ed Achtb: Heeren Weesmeesteren
dezer stadt ofte andere plaatsen daar de Eerst¬
stervende van hun sal komen te overlijden
ofte desselfs goederen gelegen zynen voorts
alle de geene die eenig bewind ofte gezagzoude
willen pretendeeren
Allet welke de testateuren verklaarden
te weesen hun Testament en laaste
wille diesy begeerde op hun overlyden
zal stand grypen en nagekomen
werden als een testament Codecil of
zo zulks na regten best zal konnen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (801)  Go to the previous page (799) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/