Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 799

Transcription

ƒ 3.
1814
In den Naame Godes Amen
Heeden den 22e. October Ao. 1760
Compareerden voor my Daniel van den Brink
openbaar Notaris by den hove van holland
geadmitteerd binne Amsterdam resideeren¬
de in presentie der nagenoemde getuijgen
Cap. Christoffel Barents en Juffrouw
Catharina Laurens, Egtelieden wonen¬
de op tschippersgragtje by de schar¬
biersluijs binne deese stad, d'onder
genoemde getuygen bekend, zynde byde gezond
hun verstand memorie en uitsprake wel hebben
de en gebruijkende zoo dat uijtwendig bleek
dewelke (na Christelijke recommandatie van
ziel en Lichaam als meede dood en te niet
doeninge van alle Testamenten Codicillen
en andere soorte van laaste willens dis
positien die zy te samen ieder van hun al
leen of met iemand anders voor dato dee
ses mogte hebben gemaakten gepasseert
verklaarden hun Testament te maken
en van hunne nalatenschap te dispo¬
neeren dewyle zy daar toe tyd en gele¬
gentheijt hadden in maniere als volgt
En also op nieuws disponeerende soo ver¬
klaarde zi Testateuren uit egte en sui¬
vere liefde malkanderen over en weeder
en sulks de Eerststervende de Langstle¬
vende van hun te noemen en te stellen
tot zyn of haar Enige en algeheele Erf¬
genaam of Erfgename en dat in alle de
goederen zoo roerende als onroerende actien
Crediten en geregtigtigheeden geene van
dien uytgezondert die de Eerststervende
met er Dood zal komen te ontruijmen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (800)  Go to the previous page (798) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/