Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 766

Transcription

1803
Heeden den 18 October Ao. 1760 heb ik daniel
van den Brink Openbaar Notaris, binne Am¬
sterdam my vervoegt ten huyse van de H.
Willem de Neeve Junior wonagtig binne
deese stad en aan deselve gedaan de volgen
de Insinuatie
de Heeren besbierders int Contract van
overleevinge opgeregt binne Amsterdam
in den Jaare 1756 onder desenspreeek
niets zeekerder dan de dood inhereerende
de Insinuatie den 2 deeser maand October
uyt hunne naam aan uw H. Willem
de neve Junior door my Notaris & getuij¬
gen gedaan, doen uw de novo Insinua¬
eeren, dewijle gy bij uwe Insinuatie
zegt dat gy te meermalen niet alleen
in persoon aant huys van de Hr. Jacob
Hoogland zyt geweest, maar ook door
andere leeden hebt gesonden die pon¬
ningen die gy aant Contract schuldig waard
dat zy bestierders niet ingevolge het
19 de virticul met de vyf eerste inteeke¬
naaren en dus met hun tien leeden
vergadert zynde geresolveert hebben
het antwoord van de Heer Hoogland
op de gedane Insinuatie over te neemen
nog
en geeven dus aan uw Hr. Geinse. nog

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (767)  Go to the previous page (765) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/