Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 753

Transcription

vervolgen van de nadeelige te provoceeren refor¬
meeren of appelleeren alle geconsigneerde of genam¬
tiseerde penningen te ligten Cautie te stellen
indemniteijt aan de borgen te beloven arresten
op persoonen goederen te doen en weeder te ontslaan
domicilie te kiesen mitsgaders te mogen substi¬
tueeren en weeder te revoceeren en voorts generalijk dien
aangaande alles meer te doen en verrigten 't geene
vereijscht werden hi Compt. zelve present zijnde
zoude konnen of mogen doen alwaart dat daartoe
speciaalder last vereijscht wierd dan in deeze staat
geexpresseert belovende voor goed vast en van waarde
te houden alle 't geene uijt kragte deezes gedaan
en verrigt zal werden onder verband en submissie
als na regten
Actum Amsterdam present Willem Appell
en Joannes van den Brink als getuyge
Willem Appeis
Simon Brahmfelss
D Vanden Brink
D: Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (754)  Go to the previous page (752) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/