Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 752

Transcription

1796
Heeden den 16e. October Ao. 1760.
Compareerde voor mij Daniel van den Brink openbaar
Notaris binnen Amsterdam de Heer Simon
Brahmfeldt wonagtig binne
deese stadt
Dewelke verklaarde te Constitueeren en magtig te
maaken dit wel Ede. Gestr: Heer
Fiscaal van der Ley, a Leeu
waarden
omme in syn Compts. naame en ten zyneg behoe¬
ven te Eijschen vorderen en ontfangen van den
Boedel of Erfgenamen van nu wyle¬
Hermanus Backer in zyn leeven Lieutenant
geweldiger aldaar sodanige somma van
ƒ 301.18 als hem Compt. van deselve is Compe¬
teerende ingevolge de reekening daarvan zynde
en sulks met de kosten en Intressen
op ontfangstquitantie te passeeren en voor nama¬
ninge in te staan ook met deselve te mogen reeke¬
nen liquideeren saldeeren accordeeren Composeeren
Transigeeren of Compromitteeren bij weijgeringe van
betalinge en faute van accoord op en teegens dezelve
regt te pleegen ten dieneynde te Compareeren voor
alle Heeren Hoven Regters en
Geregten daar zulx vereyscht werd
aldaar alle termijnen van regten te observeeren reque¬
ten te presenteeren vonnissen te versoeken dezelve
ter Executie te stellen en ten uijteijnde toe te ver¬
volgens

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (753)  Go to the previous page (751) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/