Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 710

Transcription

Lynde, zullen des bevragters Correspondenten aldaar
zig binnen de tyd van agt dagen, na t arrive
ment van t schip, moeten declareeren of zij
t zelve voor de thuys reyse na Rotterdam
zullen beladen of niet, en ingevalle zijt schip
zullen beladen, zal zulks moeten geschieden
binnen de tyd van 40 agter een volgende
dagen, en dus de belading tot Cork en ont¬
lossing en weeder belading tot st. Custatius
te zamen zal moeten geschieden binnen de
tid van 100 agtervolgende dagen, te begin¬
nen met den dag dat hy tot Cork gearre¬
veert en in staat is omte laden en
lopen tot dat hy daar geexpedeeert is, en
weederom beginnen te lopen met den
dag dat hy tot srt. Eustatius gearriveerd
en in staat is om te lossen, t schip be¬
laden zinde zal den Captijn daar meede
ten spoedigsten van daar vertrekken
en zeijlen dierect na Rotterdam, en dezelve
ladinge aldaar getrouwelijk lossen en
leeveren na luyd der Connossementen
den Captijn zyne ladinge aldaar getrouwe¬
lyk gelost en geleeverd hebbende zoo zal deeze
gelyndigt zyn en by den Captyn voor
vragt penningen verdient weesen, en aldaar
aan hem betaald werden te weeten vier
duijten voor ieder pond suyker, ses
duyten voor ieder pond Coffy en een
stuijver voor ieder pond Catoen, neevens
vijff percent van t monsant van gemelde
Vragtpenningen voor alle d'ordinaire
en in staat is om te laden, en lopen tot hy daar
geExpedieert is, en weeder om beginnen met
den dag dat hy tot sr Eustatius gearriveert
en in staat is om te lossen, den Captin zyn
ladinge getrouwelyk gelost en geleeverd heb¬
bende, zoo zal by hem voor vragtpenningen
verdient weesen, en door des bevragters Con¬
respondenten aldaar aan hem betaald wel¬
den ƒ 37 voor ieder last van 16 Tonnen Vlees
of spek, andere goederen na rato, neevens
tien percent van 't montant van gemelde
vragtpenningen voor alle d'ordinaire
avarijen en ongelden en ƒ 100 tot een Cap
laken voor den Captijn
Den Captin met laden tot Cork en lossen
tot st. Custatius langer opgehouden werdende
als voorgemelde legdagen, zal hy voor
ieder overige dag genieten ƒ 30 alles Hollands
Courant geld of de waarde van dien in spaan
geld
Ingevalle er verbod van uytvoer te Cork
mogte zyn, zal voor ieder dag die t schip
daar door mogt opgehouden werden meede
betaald werden ƒ 30. dog indien de bevrag
ters Correspondenten den Captijn mogten
ordonneeren te vertrekken zal als dan
voor de faut vragt, de halve vragt moeten
betaald werden, zullende de Lading tot
Cork vry aan boord moeten werden
geleeverd
Het schip tot sCustatius gearriveerd

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (711)  Go to the previous page (709) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/