Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 709

Transcription

1784
Heeden den 11a 14 October Anno 1768
Compareerden voor my Daniel van den Brink
openbaar Notaris, binnen Amsterdam, de Heeren
Lubeley en de Wit, woonagtig binnen deeze stadt
als schriftelyke last en ordre hebbende van de
Heer Arthur Conron, Coopman tot Rotterdam
bevragter ter Eenre; en Captyn Cornelis de Jong
C:A
voerende 't schip de vrouw Maria Clara
groot Circa 120 a 125 last, vervragter ter
andere zyde, dewelke verklaarden met mal¬
kanderen geaccordeert te zyn
Dat den Captin met zyn gemelde schip
zijnde digt hegt en in staat om Coopmans
goederen over zee te voeren, den 18 deezer
maand van deeze stadt na Tesel zal ver¬
trekken, om met de Eerste geleegendheyd
ballast scheeps van daar te vertrekken, en
direct na Cork in Terland te zeijlen, en zig
aldaar addresseeren aan des Bevragter
Correspondenten die het zelve schip aldaar
zullen beladen met alle zodanige gepermi¬
teerde goederen als dezelve zullen gelieven
en zulks tot de volle of bequame ladinge
toe, t schip beladen zinde zal den Captyn daar
meede ten spoedigsten van daar vertrekken
en zeijlen direct na st. Eustatius en zig aldaar
Addresseeren, en dezelve ladinge getrouwelijk
lossen en leeveren aan des bevragters Corres
pondenten, welk laden tot Cork en lossen tot
st. Custatius te zamen zal moeten geschieden
binnen de tyd van sestig agter een volgende
dagen, die hunnen aanvang zullen neemen
met den dag dat hy tot Cork gearriveerd

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (710)  Go to the previous page (708) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/