Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 696

Transcription

vflingelandt
1779
Heeden den 14 October Ao. 1768
Compareerde voor my Daniel van den Brink, Openbaar Notaris, by
den Hove van Holland geadmitteert, binnen Amsterdam resideerende,
in presentie der nagenoemde Getuigen D eer Barend
Eliazer Cohen Coopman binnen deeze
stadt
Dewelke verklaarden te Constitueeren en magtig te maken DE Abra¬
ham Meyer meede alhier wonende, Omme
alle zyn Comparants regtzaken op enjee¬
gens een iegelijk wien 't ook zoude mogen
weesen
waar te nemen, desendeeren, en vervolgen, zo eysschende als verwee¬
rende, ten dien eynde te Compareeren voor alle Heeren, Hoven,
Rechters, Gerechten en Subalterne Collegien, aldaar alle Termynen
van regten te observeeren, vonnissen te versoeken, dezelve ter Execu¬
tie te stellen en ten uyteynde toe te vervolgen, van de nadelinge te
provoceeren, Reformeeren of Appelleeren, Arresten op Persoon en
Goederen te doen en weder te ontslaan, domicilie te kiezen, ook Borgen
te stellen, en dezelve weder te indemneeren, mitsgaders te mogen
Compromitteeren en verblyven, als meede Schulde te bekennen, en
voorts met magt van Substitutie en Revocatie, belovende voor goed,
vast en van waarde te houden, alle 't geene uyt kragte deezes gedaan
en verrigt zal werden, onder verband en submissie als na regten, Dat
aldus passeerende binnen Amsterdam, ter presentie van Joanne¬
van den Brink en Adam Fredrik Adam
als getuijgen
D Vanden Brink Boren ebaser ohet
Dl: Vanden Brink
A. Fredk. Adams
Not

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (697)  Go to the previous page (695) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/