Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 695

Transcription

te weesen hun testament en laaste
wille die zi begeerde op hun over
lyden sal stand grypen en nageko¬
men werden als een testament so¬
decel of zo zulks na regten best kan
bestaan.
dat aldus passeerde binne Amster¬
dam ten Comptoire van my Nots.
ter presentie van Willem Appels
en Adam fredrik Adamo als
getuijge
Achilles Gerard Ammethun
yohanna greeening
Willem Appels
Dl: Vanden Brink
Nots.
A. Fredrk: Adami
sullen mogen werden verkogt maar
onder hunne Erfgenamen zullen moe¬
ten werden verdeeld of by taxatie
overgenomen ten waare zyn testa¬
teurs Jongste broeder Hendrik Amme
thun de negotie niet wilde Continu¬
eeren als wanneer de Coopmanschap
pen publicq zullen moeten werden
verkogt.
Eyndelyk verklaren zy testateuren
aan zig te reserveeren de magt en
vrihid omme zo te zamen als ieder
afsonderlijk omme bi hem geschrift
en onderteekening of den inhoud door
een ander geschreeven zynde by hun
onderteekening alleen te legateeren
als ook deselve en vorenstaande weeder
te veranderen vermeerderen verminde
ren of geheel te niet te doen zo als
zy zullen gelieven begeerende t selve
van sodanige kragt en waarde zal
zyn en gehouden moeten werden als
of zulks in deese stond geinsereert
of voor notaris en getuygen was
gepasseert.
alle 't welke de testateuren verklaarden

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (696)  Go to the previous page (694) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/