Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 676

Transcription

Voor de diaconie
1772
Heeden den 13e. October Ao. 1760 Compareer¬
den voor my Daniel van den Brink
Openbaar Notaris, binne Amsterdam
de Heeren Gysbertus Rijkman & Jan
van wyk, beyde wonende binne deese
stadt, te kennen geevende: dat Hen¬
drik Paddée en Zusanna Klijn Egte
lieden door diaconen der Nederduijtse
gereformeerde gemeente alhier
werdende gealimenteert in het
Korvers Hoff zoude werden geplaast
welgeme. Diaconen difficulteerde
deselve in't voorne. Huys te brengen
vermits zy een kind zyn hebbende
genaamt Zusanna oud 22 Jaaren
waaromme zi Comparanten zig
zelve zo tezamen als ieder afzonder
lijk onderbehoorlijke renuntiatie
vande benefitien ordinis de disionis
et Excussionis (: waarvan sy regdoor
my Notaris houden onderrigt:) ver¬
klaarden te stellen borgen en pren¬
cipalen aan en ten behoeven van
wel gemelde Heeren diaconen aan
neemende en belovende behoorlyke
zorge te zullen dragen dat deselve
Zusanna Jaddee zo lange zy den

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (677)  Go to the previous page (675) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/