Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 674

Transcription

1772
Heeden den 11e. October Ao. 1760. Compa¬
reerde voor mij Daniel van den Brink
Openbaar notaris, binne Amsterdam
Mejuffrouw Anna Marcce Boddens
bejaarde ongehuwde dogter wonagtig
ende beverwyk zynde present binne
deese stadt, te kennen gevende: dat
de Heer Justus Hendrik Hotze wonag¬
tig alhier seedert eenige tyd diverse
zaken voor haar hebbende waargeno¬
men diverse penningen ontfangen
als ook voor haar heeft betaald als
nu aan haar Comparante heeft gedaan
behoorlijke reekening & verantwoord
dinge van alle het geene door hem
tot dato deeses
voor haar Comparante ^ is gedaan
en verrigt welke reekening zy
Comparante verklaarde gezien ge¬
leesen en geExamineert te hebben als
ook deugdelik bevonden & dienvol¬
gende te approbeeren gelyk zy meede
approbeert alle t geene door hem voor
haar Comparante is gedaan. En
vermits zy Comparante uyt handen
van geme. Heer Justies Hendk. Hotze
heeft ontfangen alle 't geene haar
p saldo van deselve reekening

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (675)  Go to the previous page (673) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/