Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 553

Transcription

Heeden den 3e. October Anno 1768
Heb ik Daniel van den Brink openbaar Nota¬
is binne Amsterdam ten versoeken van
de heer Jacob Klinkert wonagtig binne deese
stadt geinterpelleert de heeren Jan &
Todore van Marselis meede Cooplieden alhier
omme te hebben behoorlijke betaalinge van en
ongineele wisselbrieff waarvan Copije hier
vooren is staande einde dezelve den 10 Augustus
laastl. door my Notaris aan hem ter Acceptatie
gepresenteert en daaar van gepprotesteert, Naar
opgemelde heeren van Marselis ten
antwoord gaven dat zyj dezelve Msses
brieff niet zal betaalen om reeden aan
den Trekkeer te schrijven
overzulks heb ik Notaris wel expresselik gepro¬
testeert zoo als ik protesteere bij deese van non
betaalinge der voorsz: Wisselbrieff mitsgaders
van wissel en herwissel en voorts van alle
Costen schaden en Intressen omme alle dezelve
te vinden en verhalen zoo als na regten en
disselsteyl is behorende Aldus Geprotesteert
binne Amsterdam ter presentie van Hendrik
Withoff en Adam Fredrik Adami als ge¬
tuygen
D Vanden Brink
H Wihe
Fned. Adam

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (554)  Go to the previous page (552) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/