Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 537

Transcription

Alwaar zy hun voorsz: ladinge getrouwelijk gelost en ge¬
leevert hebben zonder dat zy getuijgen hun schipper zynde
al het
verder scheepsvolk huns weetenfiets van dezelve hebben ge¬
stolen ontvreemt of zig daar van verreijkt of zulk door iemen
anders hebben laten doen direct of indirect en dat zy by hem
lossen hunner ladinge bevonden hebben dat diverse
sakken boeken haar als ook eenig
togge door zeewater nat en be¬
schadigt was.
dat dezelve en alle verdere schade die aan hun ladinge en
hun schip gekomen is niet is geschiet door eenig versuijmon
toedoen van hun getuijgen hun schipper of verderscheep
volk maar alleenlijkvolgens hun beste kennisse door geme. Ho¬
men en het water dat door het kragtig werken en slingeren
alsook lek worden
van hun schip als ook door de Leestorlinge in 't zuym ge¬
komen is hebbende geduurende de reijs en insorderheijd in gem.
stormen zoo veel op hun pompen gepast om die lenste houden
als hun doenlijk was en voorts in alles goede zeemanschap
gebruijkt En omdat het geene voorschreeve staat de waar¬
heijd is zoo presenteeren zij t zelve nader te beves¬
tegen Actum Amsterdam present Wille
Appels & HendrikVythoff als getuygen
hendrijk harmens
Pemme poppes
zyn
Willem Appels
Eynje Harmanus Bremer
merk
D Vanden Brink
Hep

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (538)  Go to the previous page (536) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/