Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 413

Transcription

mogen werden van alle en een iegelijke ontfangstqul¬
tantie te passeeren en voor alle namaninge intestaa¬
als meede te moogen reekenen liquideeren saldeeren
en in cas van verschil te mogen accordeeren Compro¬
mitteeren of transigeeren des noods zijnde te Compareeren
voor alle Heeren Hoven regters geregten en subalterne
Collegien aldaer alle termijnen van regten te observeeren
vonnissen te verzoeken dezelve ter executie te stellen
en ten uijteinde toetervolgen
van de nadeelige te mogen appelleeren arresten op
persoon en goederen te doen domicilie te kiesen mits¬
gaders alle geconsigneerde ofte andere penningen te
ligten Cautie te stellen Indemniteijt aen de borgen
te belooven met magt van substitutie en revocatie
beloovende hij Compt. voor goed vast en van waarde
te houden alle 't geene uijt kragte deezes zal wer¬
den gedaan en verrigt onder verband en submis¬
sie als na regten Actum Amsterdam present
Willem Appels en adam Fredrik adami
als getuygen
Pieter stal
Willem Appels
D Vanden Brink
Nots
A Fredr. Adami

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (414)  Go to the previous page (412) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/