Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 412

Transcription

1684
Heeden den 25 september Anno 1768
Compareerde voor mij Daniel van den Brink openbaer
Notaris binnen Amsterdam Captin Pieter Jacobz
Stap staende op zijn vertrek na Suriname
dewelke verklaerde te authoriseeren en Constitueeren
zyjn huysvrouw Juffrouw Anna
Catharina Helling
Omme voor hem Comparant en in zyne naeme geduuren¬
de deezereijs en andere die hij zal komen te doen alle zijn affar¬
res regt en geregtigheeden alhier waer te neemen zin schul¬
den in te vorderen mitsgaders alle goederen en Coopman
schappen aen hem Comparant geconcigneert komende
te ontfangen en optaan verkopen als ook alle Wis¬
selbrieven bodemareien en assignatien aen hem Compt.
of zijn ordre gelrokken of geendosseert zijnde ter accep¬
tatie te presenteeren en ten vervaldage de betalinge
daervoor te ontfangen en bij faute van acceptatie of
betalinge dezelve te laten protesteeren voorts ook gel¬
de te negotieeren en op te neemen als meede Erffenisse
en besterfenisse die mogte komen voor te vallen te
aenvaerden Inventaris te doen maeken en tot Effe¬
ninge scheijdinge endeelinge alle vereyschte ac¬
tens te passeeren en voorts te doen wat vereijscht zoude
moogen

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (413)  Go to the previous page (411) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/