Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 385

Transcription

of appelleeren alle geconsigneerde of genamptiseer¬
de penningen te ligten Cautie te stellen indemni¬
teijt aan de borgen te beloven arresten op persoon en
goederen te doen en weeder te ontslaan domicilie
te kiesen mitsgaders te mogen substitueeren en
weeder te revoceeren en voorts generalijk dien aan
gaande alles meer te doen en verrigten 't geene ver¬
eijscht werden sij Compt. zelve present zijnde zou
de konnen of mogen doen alwaar 't dat daartoe spe¬
ciaalder last vereijscht wierd dan in deeze staat ge¬
Expresseert belovende voor goed vast en van waarde
te houden alle 't geene uijt kragte deezes gedaan
en verrigt zal werden onder verband en submissie
als na regten
Actum Amsterdam present Joannes van den Brink en
Adam Fredk. Adami als getuijgen
Catharina Gales
Dl: Vanden Brink
WV: Hamhorst
A: Fredk. Adami
W:G:V: Stamhorst
D Vanden Brink

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (386)  Go to the previous page (384) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/