Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 10518, page 384

Transcription

1674
Heeden den 23e. September Ao. 1760
Compareerden voor my Daniel van den Brink openbaer
Notaris binnen Amsterdam MeJuffw. Catharina
Gales, de Heer Willem van Stamhorst en
Mejuffw. Wilhelmina Geertruda van Htam¬
horst als kinderen en Erfgenamen van wyle
Geertruda Gales wed. Willem van Stamhorst
wonende de Comparanten binne deese stadt
Dewelke verklaarde te Constitueeren en magtig te ma¬
ken de Heer Fedde de Jongh,
Burgermeester der stad stavoren
Omme in hem Compt. naame en ten hunne behoe¬
ven te Eijschen vorderen en ontfangen van een iege
lyk wien het ^ zoude mogen weesen inde
provintie Vriesland alle 't geene hun Com¬
paranten in hun voorne. qualiteyt Compe¬
teerende is uyt welken hoofde of oorsake
zulks mogte zyn
op ontfangst quitantie te passeeren en voor nama
ninge en te staan ook met dezelve te mogen reekenen
liquideeren saldeeren accordeeren Composeeren Transc
geeren of Compromitteeren bi weijgeringe van betalin
geenfaute van accoord open teegens dezelve regt te
pleegen ten dien einde te Compareeren voor alle
Heeren Hoven Regters en ge¬
regten daar sulks vereyscht werd
aldaar alle Termijnen van regten te observeeren re¬
questen te presenteeren vonnissen te versoeken dezel
ve ter Executie te stellen en ten uijteijnde toe te ver¬
volgen van de nadeelige te provoceeren reformeeren

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10518, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1760 september,oktober

Go to the next page (385)  Go to the previous page (383) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/