Search the transcripts » Search results


8 Int jaer ons Heren M IIICXXXVIII doen lach den coninc van Ingelant voer Calis ende wan Callis5 Int

jaer ons Heren XLV doe lach graef Willem die guede graves soon voer Utrecht ende hadde sijnen wille

daerof6 ende hij toech voert in Oostvrieslant daer wart hij verslegen7 Ende in denselven zomer up eenen

woensdach doen wart dat heilige sacrament gevonden tot Aemsterdam8 Int jaer ons Heren M IIICXLIX doen

Heren M IIIC ende LI doe resen in Hollant die partieen die men noemt Cabeljauwen ende Hoecxen10 [f


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


Int jaer ons Heren duysent IIICLVII doen waart een zoen gemaict tusschen graef Lodewijc ende den Brabanders

ende graef Lodewijck wart toegeseit Andwerpen mit sijnen meyerie ende dat seide hem toe hertooch Willem

van Hollant ende seide hemselven toe Hoesdom12 Ende in datselve jaer was hij sijns sins beroeft13 10

Int jaer M IIICLVIII doen wart hertooch Aelbrecht ruwaert slants van Hollant Zeelant ende Vrieslant14

Int jaer ons Heren M IIICLIX doen was die strijt voer Tiel tusschen hertooch Reynout van Gelre ende


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


Item Int selfde jaer toech hertooch Willem van Hollant in Oostvrieslant in die Lemmeys30 ende becrafte

Vrieslant ende hulden hem tot hoeren rechten lantsheren31 Int jaer ons Heren M IIICXCIX doe stonden

die Vriesen weder up ende jaechden alle die Hollanders wech ende doen wart Hoemburch32 Hollants viant

dat hem veel guets costede eer zij ter zoene quamen33


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


Int jaer ons Heren duysent IIIICXXV upten Heiligen Dertiendach [6 jan ] te vier uren na middernachti

starf hertoge Jan van Beyeren in den Hage60 Ende int selve jaer was die strijt ter Goudsluys daer bleef

die bannier van Haerlem van Leyden ende van Aemsterdam daer veel guede mannen geslegen worden van den

Hoecx die ter Goude lagen61 Ende int selfde jaer was die strijt tot 20


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


Itemo Den nyeuwen kerctoorn tot Rotterdam was toegeleit int jaer [M IIIIC] XLIX in julio69 ende doen

wart in denselven somer eerst gesproken van tbegin van den clooster upt Oesteynde van den Predicaeren

ende zij worden eerst ingeleet up sinte Barbaerendach [4 dec ] int jaer XLIX70 Ende int selve jaer


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


26 Item Int jaer dusent IIIIC ende II ses dagen in september brandet van der Kercstraet tot Rotterdam

westwaerts up die Nyeupoort ende die Lombertstraet totten raem toe


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


28 Van der geboort van Hartoch Adolf van Gelrew Vellue dux nasci vult Adolphus sibi pasci Etas Arnem

redde!

Date res geste stant Etas reserate Nocte bissena februi pulsante novena Hora Hora Fit natus de fonte

Letare levatus Hora


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


breviata: Natalem puram pepigit per fata figuram7 29 [f 260v] Noch van den hartooch van Gelre Item

Int jaer dusent IIIICLXIIII na Kerssavonde vinc Adolf mijn jonge heere van Gelre8 hartoch Aernout sijnen

vader9 hoewel dat hij nochtans een enige zoon was mitten burgermeesters ende scutten van Nijmmagen up

dat slot te Grave dat all omme bevrosen was mitten ijse ende nam hem uuten slote van sijn bedde blootsbeens

daer hij lange lach Ende doen quamen mijn heere van Cleve12 ende mijn heere van Egmond13 ende ontseiden


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


31 Item Het is gebuert dat mijnen genadigen heere Karel van Bourgoengen reysde van Hesdijn mit veel

gewapende ende reysde tAtrecht om aldaer sijn volc te vergaderen daer hij te velde mede slaen soude

jegens den coninck van Vranckerijc daer hartooch Adolf de jonge heere van Gelre mede was Ende als hij

mit een knecht ende liet sijn ander gesin daer bliven gaende bij der straten dat men daerup niet ramen

en soude dat hij wech waere Ende als hij reysde zoe nam hij sinen wech na Namen toe ende quam binnen


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


39 ende zij trouden binnen der stede van den Damme ende besliepen te Brugge Ende die feeste was so

groot dattet wonder was te sien66 Ende tenselven tijde waeren luyden die venijn deden in bornputten bij

mijns heren hof ende valsden dat water mit venijn om enige te doden Ende mijn heere van Brugdam die

costelic ter feeste was starf haestelic in deselve feeste; men seide dat sijnen baert genet was in water

dat gevalst was67 Ende sij dedent oick in wijwater voer die kerken Ende daer waren luyden om gevangen


Local Chronicles from the Netherlands 1500-1850 » Allertsz, Jan, en Jansz, Cornelis. Rotterdamse kroniek: aantekeningen van Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570). Onder redactie van H. ten Boom en J. van Herwaarden. S.l, 1981. Bekijk de bron


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/