Search the transcripts » Search results


In de Kamer of Woning en

Een Kagchel met toebehooren door voornoemde Schatter gewaar-

Een tafel op twee gulden Vyftig Cents

Een dito op een gulden Vyftig Cents

Een Spiegel op een gulden Vyf en twintig Cents


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321


en de overige pachters met de getuigen en my Notaris

A J: Holland J van Kampen

R Haalbeorn H HasdemanJ BS. K Bas G VJr H

Md Mleito A v Seyge voor d D van Vref

I. G va Doomn J verweij BGwisseloo k Diepefein


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321


of hunnen gemachtigde ter hand stellen het door hen

verschuldigde voor niet nakoming van de verpach-

tingo voorwaarden of hunne instructiën, alles zon

der eenige korting hoegenaamd, ook zullen zij noch

oorzake ook, mogen vragen, alles alleen ingeval eener wettige


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321


Gedaan en verleden te Veenendaal Stichtz

ten Kantore van my Notaris in tegenwoordig

heid van Wouter Hardeman en Aart van

te kunnen schryven of haren Naam teekenen als zulks niet

April 1800 een en tachtig, deel 26, folio 93 verso, vak 8.


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321


hem in vollen eigendom behoort en met geene

is bezwaard dan alleen met een Kapitaal groot

vyf honderd gulden ten behoeve van den alhier geldschie

Dat het tot hypotheek gestelde zoo lang de hoofdsom niet

onverhoopt in gebreke mogt blyven de intressen en een of


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321


N=o 2271

Heden den Elfden Junij Achttien honderd een en

Compareerde voor my Jan Harms Kemelaar Notaris

Brand van de Slant landbouwer wonende te Veenendaal

Die by deze bekende wel en wettig schuldig te zyn aan


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321


N=o 2289

Heden den twintigsten Augustus Achttien honderd

Compareerde voor My Jan Harms Kemelaar Notaris

Die by deze verklaarde te hebben verkocht aan haren

weg tot den eigendom van Jan de Rooy Junior bekend by


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321


hierby verkochte bezwaard zoude mogen zyn

of worden behoudens het regt aan zyde des

koopers om zich daartegen te verzetten en

gelden doch alles voor zyne rekening bate of schade

Bovendien is deze verkoop en koop aangegaan voor en om


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321


op den acht en dertig

ten regel dezer bladzyd.

Primo Iuli dezes jaars tot als

rante ter eerster zijde de helft in vollen

zijde de helft in vruchtgebruik ter som van Acht dui-


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321


Heden den Zeven en twintigsten December achttien

Compareerde voor my Jan Harms Kemelaar Notaris re

siderende te Veenendaal Stichts en in tegenwoordigheid van de

Jan van Zwetselaar landbouwer wonende onder Ede in het

Een perceel wei en bouwland en water groot Zes en dertig


The Utrecht Archives » archive number 34-1, inventory number 2321 » Notarissen in de provincie Utrecht 1617-1895 » 38. Veenendaal » 38.8. Kantoor Jan Harms Kemelaar en Opvolger » 38.8.1. Jan Harms Kemelaar » 2303-2328 Minuten, 1846-1890 » 2321Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/