Search the transcripts » Search results


165 Van Souratta onder dato 27:' Maert 1735.

Iaren heden aenvang neemende en laastelijk Pieter Pietersz Barendregt van ijsel monden anno 1732: per

het schip. steenhoven voor de Camer Zeeland als guar tiermeester en ƒ14: der maend in India aangeland

24: febr: deser Iaers in Steede van den overleeden grofcunt aan Land geligt als dat am bag:t des verstaende

Js Pecoal, Pm van Erp, Js Cys Geilingius Wm Vn der Laer rijd en secret„. en At Wm Amnaber Vrijdag


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9062 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1735 mrt. 27 - apr. 21


vao 4 @s den derden ge-interrogeerd: antw: met het voorgaande art:l b'antw: te hebben 18 der derdenge

iiterrogeerd:s antw: hem zulx niet bekend te zijn 49 ten Eersten ge. interrogeerd:r antw:t Jaden tweeden

_:o antw: za. denderden _:o antw:o Ja: E den erstenge- ucterrogeerd: antw:t Ja den tweeden E:o segt

: antw:d Ja den eersten ge-uiterrogeerd: antw: Jaden tweeden ge-interrogeerd:k antw: nopens soekeremann

drank is, welke bij zijn weeten aan andere zijn overgelaten 48 Enof hem bekend is, dat den interrog:


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9401 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1740 - 1741. Deel VIII 1740 - 1741


L: getuijgensse tegeven L:r Dato A Present ut antca. dE: req: versoekt als bij de presentatie Idem

Rat: off:r reg:t Contra Pieter Hofland op ziender ooer Engelbert demoor, Ian franchemont het materiaal

- huijs Gabriel Schade, Ian luijk, abrahanArend Schokman boekhounortje Andries Pieris, Andries der

Willemsz: en Pieter Iacomet comEngelbert de moorboekhouder. parerende zeiden bereid te sijn omder Ian

Andries Willemsz: Soedaat gezadens mentlijk ten gereg omme getuijgenisse der waarheijd te geeven d


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9401 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1740 - 1741. Deel VIII 1740 - 1741


Van Ternaten onder dato 13en Septemb: 1727. aan dE.

Heer Jacob boner gesaghebber, nevens den staet diede mogentht van d'E: Compe handhavenen overt Eijlant

Agtbare heeren Op den 8:' desermaert hebben wij onder get:d gevolgt van Claes poonto t' eere gehat

omme van den heer gesaghebber geroepen te sijn, en ook gevraegt uijt wat reden wij bobatos en den goegoe

Comp:e om een ko: op haer selven over boelang itam temogen hebben, ’t gunt wij bij desen relateeren.


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 8087 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1727 feb. 12 - sep. 27


C Van Ternaten den 15:' Julij 1734 P=r Transp. 22631 onderhouden zyn geweest onder de verminderd Landposten

geteld zijn 1508 Hospitaels Ongelden . . . . doordien ao pass:o d’impotenten die inthospitail ter cure

geleegen hebben mandelijks te samen g’addeert uijt maken 366: — Copen, met 8011: daegen daer in teegendeel

van dit boekjaer tellen 704 coppen, met 15210:- daegen waerdoor deze groote vermeerdering is veroorsaekt

6. p:s handrottingen met groote silvere kroppen zyn gesonden, waer by nog ter ordre van d E E: agtb:re


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 8101 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1734 juli 15


Den 21„' Maart 1747. en Condemneerd den gev: agtervolgens den inhoude van dien sesien bij den agtb: Read

van justitiedes Casteels batavia seker request en daer nevens over gelegde stucken door dheer m:r

Hantke Gales water fiscaal rat: off Eijss:r in dato 24:' Januarij 1747. aan desen raede gepresenteerd

gevende daer by tekennen dat den burger Jan Andreas van Paravicini Sig hadde derven aennatigen te treden

beuntens van detal ten Giede Eerst de quantiteijt van 18 leggers arack en vervolgens 60 zacken met cadjang


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 9309 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1746 sep. 5 - 1747 aug. 29


239 gewijsdens off sententien, die bij den selven raad sedert eenige der laaste jaren, in saecken van

gelijken natuur dog van veel minder aangelegentheijd in hare consequentian geslagen sijn, ook heeft

men in een saecke van die natuur niet wel konnen begrijpen hoe den gemelten raad heeft konnen goedvinden

bij gedagte sententie, sonder de minste aenmen heeft ook niet konnen begrijpen het annulleren van

proceduren =merckinge op de hoge regering off haere ordres, gevoerd op de ordres deser regeringh. — off


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 7543 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1718 maart 20 (kopie-gen. miss.) 1718


ap= 375 Ve Van Ceijlon onder dato 10:' Januarij A:o 1748Alwijders is verstaen die van Tutucorijn voormeld

tot haer narit wegens de tregezegde verhoging op de derde soort lijwa„ „ten op de procure pro Patria

ter Maduresen Cust te andwoorden dat zij verdagt moeten zijn dat zulx zij eene Conditiona„ „le toebegging

namelijk zo den aanbeste den Eijsch volkomen werd voldaen zullende deselve ten dien einde nader moeten

opgeven of de Kooplieden op dat bedinabsoluit blijven staen endaar van met te diverturen zijn om als


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 8982 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1748 jan. 10


Van Sumatras WestCust onder dato 6„' Janu: 1733 September 1732 den volke publykelyk voor te stellen en

daer omtrent de ordres van voorleden Iaer te obsewveeren.

Maandag den 29„' Niets aenmerkens waardichs voorgevallen Dingsdag 1 30 October 1732 Woensdag den 1Donderdag

12„' In dese vier daegen is niets notabels gepasVrydagh3seert. 4ZaturdagDeesen dag volgens

van den Inhoud van te grooten omslach is om hier geextraheert te werden kunnende deselve byt aenkomende


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 8526 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1733 jan. 6


Van Bengale Den 18e 9ber: Ao 1735. een ander make Instede van voornoemden bhouwanidas hebben de laar

instede van bed:s mits gebrek aan andere bequame en suf den overleeden p:l aangesteld ficante subjecten

ter preuwe tot makelaar aangenomen en ons bij missive van 4 Iunij voor gedragen den neve van ged: heiden

te seggen viel dan dat hij Eennabetaan„ „de was van die ontrouwen bouwanidas al hoewel de waer hem vrij

kende van syn oom streken dog het zy hier meede hoe het wil uijt het geschreevene van ginter sub dato


National Archives » archive number 1.04.02, inventory number 8779 » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811) » Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), 1735 nov. 3 - 1736 jan. 18Refine your search using the following filters


Archive repository

Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/