Search the transcripts » Search results


Op Heden den 5 Mabij des Jan 1755 Compareerde voor mu Jan Verleij Notaris Publicq bij den Ed: Hove van

Carel den s: Jali 1755 G 54St 98 Capn: Carel Fredrik Brand voerendeer Schip ^wonende binnen dese Stad

Zorg en Kust ^ en Staande thans op Sijn vertrek na St: Enstatius Mag Dewelke verklaarde te Constitueeren

en tig te Maken de Heeren Iaak Colder en Willem Beckerhoff wonende alhier te Samen & ider in 't

en die weeden te beloven te bevrijden Met een iegelijk te rekenen t quideeren en adjusteeren ook alle


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31


^ gelden & arresten zoo op perzoonen als ^ goederen te doen die te vervolgen en ook weeder te ontslaan

alle geconsigneerde of genamptiseerde pennigen te legt Ciutien te Stellen & Domicihium hive mitsgaders

ook 't opzigt te hebben daer Sijn hier blijvende minderjarige Willen Brand en dezelve van alle noo

druefft en nood a berjkheden te verzorgen ugten Regten Rog all en voorts zoo in als eer te doen en verrigtenb

geen vereijscht zul werden en de Comparante relfs present Ziynde zoude konnen of mogen doen alles met


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31


No: 195 Verklaring gepasseert den 8e: Juli: 1755 12 Geelvinck


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31


38 : - No: 197 Verklaring gepasseert den 12e: Julij 1756 Geelvinck 1s tie


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31


en Casper Boomhaff als getuijgen hiertoe versogt die verklaerd den Testateuren wel te Kennen en die geene

te Sijn die Sij Sig in dese laten noemen Crlast hanke Ree nees Jn geeemaekst Tandmanst boomhoff Caspen

Boomhoff Jan Verleij Nots:


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31


Op Heden den 19 Jieb des Jaars 1755 Compareerden voordi Jan Verleij Notaris Publicq bij den E Hovn Van

Holland Geadmitteerd binne Amsterdam Resideerende D E 210 den 1e Jal:1755 En Pieter van der Starre als

in huwelijk hebbende Maria Russenburg en deselve Maria Russenburg ten dese door haer man geadsisteert

bij desen bekenden ontfangen te hebben uijt handen van de Heeren Hendrik Meijer en Willem Smit in qualiteijt

als door wijlen Barend Sulp bij Sijn Codicille ee ^ voor mij Notaris en get: gepasseert op den 23e:


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31


Dat Sij also met hun voornoemde Schip in die voegen beladen voorzien en geequipeert den 24 maij van Bourdeaux

vertrocken en den 7 Junij in Zee gelopen Sijn gedestineert na dese Stad Amsterdam hisd Dat Sij in de

bevordering hunner reijse herwae den 8e: Jnij hadden een Stijve Koelte en den 9e: dito een hande wind

uijt het Noord Waste waer in hun Schip Swaer werkte arbeijde en Slingerde en Sij ook veel Zeewater en

Zee Stortingen op & overkree en waerom Sij ten beste en behoud van Schip en Lading op de rhede van


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31


Lj L Gevende sij Lieden voor redenen van W Sap als in den text presenteerende Sijn gedeposeerde Solemneelik

te ber Aldus Gepasseert binnen Amsterda ter Presentie van Adanis Verhoek & Hendrik Meijer Junior

als getuijgen Hendrik kooten Hans Smierdts Halkesiloe marus Verkr Jan Verleij Nots: Hendrik CMeijes

hunn t recollemenstuijden Wij Burgemeesteren & regeerders der Stad Amsterdam doen Cond een iegelijk

& Jacobseb en hebben bij Solemneele Ede ten versoeke van Thijs delof getuijgd & verklaert den


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31


directie en beheering van derzelve Draconen, een Somme van twee duijsend guldens Contans Aan haer Testatrices

dienstinaagt Teuntij Barends in dien Sij op haer Testatrices overlijde nog bij haer woond en anders

niet, Legateert Sij Testatrice een Somme van Een duijsend gulden en daer en boven nog voor een rouw Een

Alle welke Legaten Sullen moeten werden betaald in 't geheel en Sonder eenige korting voor de faleidie

portie, off voor 't regt der collaterale Suecessie Ende in alle haer Testatrices verdre en resteerende


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31


ƒ 202: 1 No: 217 Wissel Protest gedaan den 19e: Julij 1756 Calkoen


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 11929 » Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JAN VERLEIJ, Minuutacten, 1756 Mei 3-1756 Augustus 31Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/