Search the transcripts » Search results


90 1665 3 Januarij 8 ditto ditto 12 ditto 17 ditto 10 feb. 3 maert 9 ditto ditto 16 ditto ditto 17 ditto

22 ditto Marritje Potdexels tuijn wijff 10 stver. 8 pen. ƒ„ -10-8 een smit opde Leijtse straet 12 gl

. 10 stver. 8 pen. ƒ 12-10- 8 deboecke binder op't spuij 19 stver. 8 pen. ƒ -19-8- in het wapen van Amst

. aende overtoom 3 gl. 2 stver. 8 pen. ƒ 3-2-8 neel louwen tot slooten 7 gl. 13 stver. ƒ 7-13- Jacob

-12 brant de melck boer 1 gl. 12 stver. 12 p. ƒ 1-12-12 Claes de backer buijten 13 gl. 11 st. 8 pen.


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27


92 Chirurgijn Aan MrAbraham Hondecoter, over een halff jaer huur verscheenen Primo Maij 1665 twee honderten

vijftighentwintigh gul. ƒ 225 Goosse van schuijler aen ^ wijn kooper over geleverde wijnen opde begraeffenis

vande overledens de somme van over gedruckte aen spreeckcedullen twaelff gul. ƒ 12 voor twee doot kisten

Harmen timmerman over arbeijts loonen wegens het optimeren vant voorss. huijs opde leijtse straet de

somme van resto van aen MrMacx metselaer over arbeijts loonen wegens het voorss. huijs de somme van


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27


94 een ouwe kley bijbel, met acht a tien kleijne gedruckte boekgens, Porceleijn, 6 drijlingen soo goet

als quaet, 1 dubbelde boterschotel, 1 groote Fruijt schael, 4 kleijnder fruijt schaelen 2 boter schoteltjens

1 klapmutsjen Met vier sausieren, 7 kopjens V soo kleijn als groot 4 aerde schaelen met 1 boterschoteltje

Een eijcke ingeleijde kevie daerinne Lijwaet 25 Laeckens 22 sloopen soo groot als kleijn, 33 sarvietten

loot een silvere beecker gemerckt C A wegende 24 loot, een kleijne ditto gemerckt A D wegende 13 loot


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27


96 Huijsen en erven, Een huijs en erve staende ende gelegen inde moolen straet nu genaemt d lange dwarsstraet

binnen deser stede, daer lendenen van sijn ofte geweest hebben Cornelis Jansz Pot aende west sijde,

ende marritje Gerrits d'nagelatene wede. van Jan block aende oostsijde, streckende voor vande straet

tot achter aende huijsinge van Lijsbeth Jans, wede. van Gerrit schoenmaker Vrij huijs vrij erve, Een

huijs en erve staende ende gelegen inde oude bantemerstraet, binnen deser stede, daer de blaeuwe bijll


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27


Inventaris van allen den goederen act ende Crediten, mitsgaders schulden ende lasten soo ende sulcx deselve

bij wijlen Susanneke de moor weduwe van Jan Bosman metter doot deser werelt sijn ontruij Gemaeckt bij

Susanneke de moor 10- Een bedt en peuluw out tien gulden ƒ 1-10 Twee hooft kussens out een gl. tien stver

een gl. ƒ Vijff T linne lakens, soo goet als quaat en 7- een peuluw laken, seven gl. 7- Vijff vrouwen

8 een oude rasse schort drie g. 3 Een out bont Jack een gul. „ 1 Twe oude kapers een gul. 1Een out


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27


100 Land Rentebrieff gesegelde Een ^ Rentebrieff van Een perceeltje lands met eenig getimmerte Tweehondert

rijnsche gout staende ende gelegen tot Galen bij wesel Is guldens hooftsoms, doet Jaerlijcx van renten

tien bij de Erffgenamen vanden overledene gout guldens, houdende na desselfs doot verkocht aen Gerrit

ten laste van Aellijt Smits weduwe gedateert Sluijter qualitate qua voor een somme van vanden Jare 1570

achten sestigh gul. en tien stuijv een hondert en ƒ 6810: Twee gul. tien stuijv ƒ 10210: Aen Pieter


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27


102 Inte kelder voor huijs Schilderijen een historie schilderij van Jacob en Esau met een swarte vergulde

Lijst, een lantschap schilderij met een swarte vergul.

Lijst Helena met een vergulde Lijst, een Contre feijtsel van sal.

Lijst, een Contre feijtsel van marritje Pieters met een vergulde Lijst, een santin schilderije met een

Plaetje met een ebbe Lijst, een stuckje van eenige horentjes en zee gewas, een oude spiegel met een


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27


104 een kopere bedtpan met een koopere steel, een koopere Visketel, met een kopere schuijm spaen een

koopere wij waters vaetje, een koopere backaker, drie kopere kandelaers met een koopere suijter, een

kopere hant blaecker, een kleer mandt, d drie oude voet stooven, een oude marckt emer met een hamer een

mangelbort, met een mangelstock twe backen met een schop, een vleijs gaffel, en een oudt vaetje, een

kruijsje fux Twe gele geverfde beugel stoelen, en twe matte stoelen drie stoel kussens, een drie bonte


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27


106 een witt wolle bedde cleet, een oudt groff greijn Jack een roodt duffels rockje, een roo laeckense

onder rock, een roo laeckense borstrock, Twe tapijte stoel kussens, een groen stoel kussen, Twe groene

gordijne, met twe ditto valetjens een groen karpett tafel kleet een swarte rasse schort nogh twe groene

gordijnen met twe valletjens een paers kammelot bont Jack, een oude koffer, staende op twee schragen

een groote eijcke kevie met swart hout in geleijt, daerin sestien Veertien sloopen ses mans hembden,


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27


108 Obligatien Een obligatie van sevenhondert gul. kapitael, bij gerrit muijs ende marritje Abrahams

echtel., gepasseert ten behoeve van salomon Pietersz reus, indate 20 novemb. 1641 loopt op interest tegen

vijff ten hondert int Jaer ƒ 700:- Een obligatie van duijsent gl. # wede. van meijndert kapitael bij

wede. van salomon de reus in date den eersten maert 1664 loopt op interest tegen 4 gl: ten hondert int

Jaer ƒ 1000:- Contante Penningen sestien ducatons a 3-3 -ƒ 50-8- pajement 2 gl. ƒ 2-2- ƒ 52-10- vierentwintigh


Amsterdam City Archives » archive number 5075, inventory number 2408 » Inventaris van het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam » JACOB DE WINTER » Minuutacten van inventarissen. » no.1. 1648 December 10-1649 April 27Refine your search using the following filters


Archive


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/