Doorzoek transcripties » ZoekresultatenDirecteurs van een Fonds van Negotiatie ten behoeven van Planters in de Colo nie Suriname waar in de Heer Jacques

Roux planter en inwoonder in de gemelde Colonie deel heeft genom¬ en aan verhypothequeert heeft zyn

Wolff woonend te Surin¬ Specialyk om van en opgemelde Heer Jacques Roux te Eys¬ schen vorderen en ontfangen

wanneer by Reekening Courant zal blyken, dat de Negotiatie vervallen Intressen ter Lasten van den Heer Jacques

Roux zyn Competerende, de dadelyk voldoening derzelve te Eysschen vorderen en ontfangen met speciaale


Stadsarchief Amsterdam, archiefnummer 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, inventarisnummer 12756, ISAAC POOL, Minuutacten, 1779 Juni 1-1779 September 30


Directeurs van een Negotiatie ten behoeven van eenige Planters in de Colonie Suriname waarin door de Heer Jacques

Roux deel is genomen en aan welk Negotiatie hy verhypothequeert en verbonden heeft zyn Plantagie genaamt

Inhoud der acte van Hypotheecq en Ca¬ ditien der Negotiatie niet is of werd voldaan en de ge¬ melde Heer Jacques

Roux is komen te Overlyden, de boven gedagte Plantagie onder hun geconstitueerdens bevin¬ en beheeringe


Stadsarchief Amsterdam, archiefnummer 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, inventarisnummer 12768, ISAAC POOL, Minuutacten, 1783 Juli 1-1783 December 22


veertien dagen na insinuatie deeses.OP de Cordlusie van Cornelis Thierry de Bye, als Procureur van Jacques

Roux, als in Huwelyk hebbende Elisabeth Marie Madelaine Dandiran, nagelaate Dogter en meede Erfgename

van wylen David Frangois Dandiran, mitsgaders van den selven Jacques Roux, en J.

Kinderen en Erfgenamen van wylen den voornoemden David Francois Dandiran, en nog van den voornoemden Jacques

Roux en J.


Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland, archiefnummer 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796, inventarisnummer 3833, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1778


duizend guldens, van dato den eersten Junij 1769, num: 125 Polio 64 En ^ dito, ten lasten van den Heere Jacques

Roux en Vrouwe Elisabeth Maria Magdalena Dandiran, onder verband van derzelver Koffij


Gemeentearchief Schiedam, archiefnummer 268, Inventaris van het archief van notaris Simon Cornelis Knappert, 1780-1787, inventarisnummer 985


Een dito, ten lasten van den Heere Jacques Roux en Vrouwe Elisabeth, Maria, Magdalena Danderan


Gemeentearchief Schiedam, archiefnummer 268, Inventaris van het archief van notaris Simon Cornelis Knappert, 1780-1787, inventarisnummer 985


Hersch voor haar 18080-12- Plentagie Beerenrus Jacques Roux voor zyn Plantagie 1472-18- Rouxgift ƒ 174813


Stadsarchief Amsterdam, archiefnummer 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, inventarisnummer 12756, ISAAC POOL, Minuutacten, 1779 Juni 1-1779 September 30


rauactie, met de clausule van edicte, mitsgaders Eisschers in reconventie ter eenre, op ende jeegens Jacques

Roux, als in Huwelyk hebbende Elisabeth Marie Madelaine Dandiran, nagelaatene Dogter en meede Erfgename

van wylen David Francois Dandiran mitsgaders den selven Jacques Roux en J.

Erfgenamen van wylen den voornoemden David Frangois Dandiran; en nog op en jeegens den voornoemden Jacques

Roux en J.


Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland, archiefnummer 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796, inventarisnummer 3833, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1778


Quarles aan gemelde Heer de Geer worden ter hand gesteld.IS ter Vergaderinge geleesen de Requeste van Jacques

Roux, als in Huwelyk Hhebbende Elisabeth Marie Madelaine Dandiran, mitsgaders deselve Jacques Roux en

minderjaarige Kinderen en Erfgenamen van wylen den voornoemde David Frangois Dandiran; en nog de voornoemde Jacques

Roux en J.A. des Loges, als meede fan Bruyn ;'ia qualiteit als Curateurs en nocSequesters over de Persoon


Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland, archiefnummer 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796, inventarisnummer 3832, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1777


Requeste den 15 Mow daar te woopnen aan haar Hoog Mogende gepresenteert, uit den-naam en vaniweegens Jacques

Roux, cum suis; versoekende haar Hoog Mogende Mandament van sarrest en rauactie; tin voegen als breeder

is goedgevonden en verstaan, dat de voorsz Missive en Bylagen, als meede de Requeste door voornoemde Jacques

Roux, cum suis, op depoc5 Mey deeses jaars aan haar Hoog Mog. gepresenteert, gesteld sullen worden in


Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland, archiefnummer 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796, inventarisnummer 3832, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1777


Dandiran, nagelaate Dogter en meede Erfgename van wylen David Francois Dandiran, mitsgaders ' den' selven Jacques

Roux, en J.

Kmderen en Ertfgenamen wan wylen den voornoemden David Francois Dandiran, en nog op en de voornoemde Jacques

Roux en J.


Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland, archiefnummer 1.01.02, Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796, inventarisnummer 3833, Gedrukte registers van de ordinaris resoluties, 1778


Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/