Search transcripts » Search results


1 15 8014 Ian Mejufrouw Anna Meyer in hare Kwaliteit voormeld.

kind te zamen eenige enwettige erfgenamen van wylen myne dochter Mana, magtige by deze Mejufvrouw Anna

Meyer Weduwe Vinke, Eigenaresse te Gooningen, om voor en namens my in gezegde myne Vwaliteit mede


AlleGroningers, archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935, inventory number 148, Archief van notaris Synco Reijnders, Minuten van akten, 1832 - 1861, 1857, nummers 191-315


Leonardus Bromet aangeste zijnde tot deszelfs generaale gemagt „de alhier, zijnde Zij M.r Theodorus M yer, Anna

Meyer en Hermanus & =Onardus Bromet door Gerechtelik en =sport en overdragt de dato 3:e Mey des Jaars


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 413, MINUUT-AKTEN, GEPASSEERD TER SECRETARIE, 'Judicieele akten'. Akten van boedelverzegeling, boedelontzegeling, hypothecaire schuldverbintenis, borgtocht, acquit enzovoort, 1788 eerste halfjaar


N194 gemagtigdens Theodoruse Meyer en Ian Hen Van drik Toot de Laattgenoomde als in hu welyk hebbende Anna

Meyer en Abra= aam Fernams en qualiteit als bij acte in.


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 413, MINUUT-AKTEN, GEPASSEERD TER SECRETARIE, 'Judicieele akten'. Akten van boedelverzegeling, boedelontzegeling, hypothecaire schuldverbintenis, borgtocht, acquit enzovoort, 1788 eerste halfjaar


Gerrit Hartman en Juffrouw Anna Meyer Egtelieden wonag¬ tig binne deese stad zynde zy Juffrouw Comparante


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10508, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1759 november


Trouwmuller huys vr: van Frederik Volmar + Pieter Volmer. en desselfz vrouw 5 Jannetje Schaap 3 Jan Vos Anna

Meyer huysvr. van Harmanus Eluwen 9 Elisabeth Nieuwstad huysvr van Jan Bel.


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 14263, Mr. Hendrik Daniel van Hoorn, Minuutacten, 1765 februari 7-1767 januari 20


dienstmeyd by de 1 get 8 Jacobus de Murich & 4 Cornelia Vuurstar Egteliede 5 Conelis Farrenoy Ete leer 6 Anna

Meyer GGerrit Gysberts 8 Lena More 9 Anna Regina Meyers 10 Jesina Manne Wed Harmanus van Loon dewelke


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 14256, Mr. Hendrik Daniel van Hoorn, Minuutacten, 1758 februari 6-1759 januari 26


voor hem overleeden Zijnde als dan in hunne ploatze zyne volle Iustit en Broeders, met naamen Maria Anna

Meyer, Francisca Meyer Johannis Theodorus Meyer, Frans Ferdinand Meyer en Lisatte op Elisabeth Meyer


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.05.11.14, Inventaris van het digitaal duplicaat van de notariële archieven van Suriname, 1699-1828 (1836), inventory number 92, MINUUT-AKTEN, GEPASSEERD TER SECRETARIE, Testamenten, codicillen en akten van opening van besloten testamenten benevens besloten testamenten, 1809 eerste halfjaar


eenenveertig den twintigsten December, des voormiddags ten negen ure, ten verzoeke van: — Mejufvrouw Anna

Meyer, Eigenaresse wonende te Appingedam, we„ duwe van den Heer Iohannes Willem Christiaan Vinke, in

Willem Christiaan Vinke, uit diens eerste huwelyk met wylen Mejufvrouw Suzanna de Waal; en Mejufvrouw Anna

Meyer voornoemd als moeder en wettige voogdes over hare vyf minderjarige kindereng, met namen: Suzanna


AlleGroningers, archive number 85, Notarissen te Appingedam (standplaats 1), 1811-1935, inventory number 107, Archief van notaris Synco Reijnders, Minuten van akten, 1832 - 1861, 1841, nummers 151-263


Amsterdam present Jacob Willmet en Nicolaas van Santen als getuyge haar Ratrijn Goudsbergen merk haar anna

meyer Nicolaas van Santen merk geertruy de voo Sy burgemeesteren en Regeerders der stad am¬ sterdam


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 10405, Daniel van Den Brink, Minuutacten, 1748 juli


Hove van Holland geadmit teerd tot Amsteldam resideerende in presen¬ tie van de nagenoemde getuygen ge Anna

Meyer meerderjarig en ongehui als eenige geinstitueerde Erfgenaame van wylen Albert Hesseling uyt kragt


Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 8887, Jan Barels de Jonge, Minuutacten, 1749 januari 2-1749 april 14


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/