Search transcripts » Search results


Eenige Chialiassen reno, veeren hun verzoek bag 65 dat ter onderzoek ge demandeert word. . „ 66 ontfangst

van een naam lijst der dorpen van Colombo tot aan de Galjets. . . . . „— ordre omtrend de brieven

van particuliere die aankomen en afgaan67 verleent gehoor. . . „ — weesmeesteren Suppediteeren hunne

verandwoor beschuldigen hunnen secretaris over sloffig heijdden welken ge. last word zig te verandwoorden

annex een afteekening69 Insertie van de zelve. . „ resumptie daar van83 dispositie op de eerste


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


ontfangt een opgave der restant koopman284 schappen. . . . . pag: — — – dito van sComp:s eygenlandse

lyfeyge nen &ca. .. - — — een notitie der van olly dienst vrij zynde nallaassen en pallucase slaven.

.„ — — — een lijste van scomps nalluassen slaven. . . „ beantwoording van een bevorens van Trinconomale

. „ ontfangst van twee Co¬ lombose brieven. . „ dies korten inhoudzyn Edele beandwoord de zelve. .

geeft weegens de schadelijk heijd van de afschaffinge der directen vaart op panto predro.


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


patnam te doen, verwisselen. pag Excepto den Zerge ant die een Jaar zal Continueerenreverte te Caits

. . . „ van waar zijn Edele een brief na Manaur laat afgaan zig in formeerende of geen narigt van Tutu

coryn ontfangen hadde. . . . „ 357 kan nopens ver scheide zaken slands procucten en inkomsten niet behoorlyk

g'Elu cideert worden. „ weshalven de in formatie des weegens tot zyn Edeles komste op Jassana: uytgestelt

382 den Ed: heer ontfangt een Lijst van de ver pagte thiendens van het nelij gewas. . „. 383 Jtem de


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


ceremonieel bij zijn Eds komst ten evengem: fortresse. . . pag658 den Ed: heer verwittigt den Colombos

poli ticquen raad wan neer voornemens is op Colombo te zijn659 bezigtigt het fort vertrekt van daar

over Dandoegam naar 't Pasbetael. . . . word door d E politicque leeden Eerw: pre dicanten, een aan

zeenlyk getal Juff: gequalificeerde etc:a verwel komt en. . „ van daar geconvoijeert. . . .„ tot in

het Casteel Colombo. ceremonieel by die gelegentheijd. . . „ 660 in hoe veel tyd de visite deses eylands


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


2. vertrek van Colombo. Nalatig eener memorie aan den politiquen Raad.

Jan de Roth, den vaandrig militair Joachim Fredrik Wigman, den boekhouder Adolph Fredrik Marci, den boekhouder

en gecommitteerde bij den Arreek Pieter Schluijsken en den bombardier Gabriel Joseph Isengrin; Terwijl

den opperkoop¬ man en Dessave der Colombose landen DE Robertus Cramer, den eerw: Colombos leerur en

Rector van het seminarium aldaar D: Jan Jacob Meijer, den koopman en Negotie boekhouder, D' E.


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


12. bepaald de sterkte den bezetting in cas van oorlog E:a boven niet naar den Regel was aangelegt

:/ Ja dat selfs de gem: Cavallier des noods soude kunnen werden gemist, dewijl dit Fort door geene schadelijke

hoog¬ tens konde g' incommodeert worden; Dog aangesien die werken er bereids waaren, oordeelde sijn

Edele, dat het best was dezelve maar zodanig te laten.

vijand in soo verre wel van bestand g'oordeelt, dog vermeende Deselve dat in stede van een Canonier


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


19. alwaar de geprojecteerde vaartuijgen tot transport van zijn Edele in de bhaij lagen. woond den gods

dienst bij onderhout den heer Commandeur over het negotie werk. door een Canon Schoot, waarna het Canon

Jn de bhaaij alhier lagen de snauw De Jonge Iacob en de Chaloupen de Baars en de Susanna Petronella;

tot Transport van Den Edelen Heer Gouverneur en Des¬ selfs gevolg van Gandure of uyt de Galliets naar

Zondag den 15 D=o woonde Sijn Edele den Gods dienst bij, onder het Gehoor van den Eerw: Schultse: en


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


42. het water pas. naar de bhaaij kant wel soo verre met de hoek hadde mogen uijtspringen, dat ook daar

een stuk Canon hadde kunnen ge plaatst werden om de mattrosepunt of akkersloot en daar langs heen den

ingang van de bhaaij te kunnen bestoij¬ ken, en dat er dien volgens wel een na= der ondersoek door kundige

gecommittee vereijscht wierde, hoedanig sulks als nog het best te maken soude sijn; vervol¬ gende Syn

dat het een en ander seer wel geexstrueert was, te rug keerde en de apareille van het swarte fort afgaande


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


57. ontfangt eenige staat reekeningen. bevinding van deselve. gedragen te worden bij den ingesetenen,

tot wiens dienst en nut wel voornamentlijk soodanige publicque gebouwen en gerieflijkheeden wierden

Ontvangende Den Edelen Heer Gouverneur wijders, de bevorens door syn Edele gevorderde staat reeke¬ ningen

van de Weeskamer, en die der singaleese, en Chittyse boedelkamers, mitsgaders van de Dia¬ conije en

de Krijgs Cassa vide n=o 23. 24: 25: 26 en 27. welke documenten door den Ed: heer Gouverneur benevens


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


Iunij continueerde Den hervat de bezigtiging der fortificatien. bevinding, remarque en ordre omtrend

Edelen Heer Gouverneur met inspectie te neemen van de fortificatien in het selve geselschap als op

gisteren, alleen nog verselt zijnde van den koopman en Colombos fiscaal M=r Wouter Rudolph van Senden

was, en vervolgde alsoo den weg tot na De punt Triton, alwaar de ruijmte beneden of langs de wal gang

van daar tot aan dese seijde na de vlagge klip, en aan de andere kant tot aan de zeepunt genaamt de


National Archives / Archives South Holland, archive number 1.04.02, Inventaris van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1602-1795 (1811), inventory number 10105, Kamer Zeeland, INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND, Stukken van de gouverneur en raden van Ceylon, Kopie-dagregisters van gouverneurs van Ceylon en anderen van inspectiereizen door het gouvernement, Door gouverneur Jan Schreuder van zijn inspectiereis over het eiland


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/