Search transcripts » Search results


Een Huis met achterhuis en verdere Getimmerten met erf Grond tuin en bouwland zamen Groot twaalf aren

acht en Veertig Centiaren staande en gelegen te Elst onder Rhenen aan den Fran schen weg bekend by

Nume- ro 1399 zynde de Oostelyke helft van een passeel vroeger be kend by het Kadaster aldaar onder

Groot een en twintig aren acht en Veertig Centiaren waarvan de weste lyke helft behoort aan Jan Hendrik

Roks en door hen aldus gekocht by proces verbaal van definitieve toewyzing op den Zesden October


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


Kampen landbouwer beiden wonende te Veenendaal stichts my Notaris bekend als getuigen.

Ne algeheele voorlezing heeft de Comparante testatrice verklaard niet te kunnen schryven of haren Naam

nen als zulks niet verstaande waarna de getuigen met my Notaris de Minute dezer geteekend hebben.

Gerogisteerd te Rhenen, den Zeven en twintigste Juum 1800 een en tachtig, deel 26, folio 107 verso,

Een blad geen renvooi Onttvangen voor recht ƒ 2.40 voor 38 opcenten ƒ, 91½ somen drie gulden Een en


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


N=o 2298.

Heden den dertienden October Achttien honderd een en tachtig Compareerden voor my Jan Harms Kemelaar

Notaris residerende te Veenendaal Stichts en in tegenwoordigheid van de natenoemene getuigen: Gerrit

van Zanten zonder beroep en zyne door hem ten deze bygestane echtgenoote Grietje Bonman echtelieden

wonende te Veenendaal Stichts my Notaris bekend Die by deze verklaarden te hebben verkocht aan hunne


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


Gedaan en verleden te Veenendaal Stichts ten kantore van my Notaris in tegenwoordigheid van Wouter

Hardeman fabrikant en Albertus Wil- lem de Haas Logementhouder beiden wonende te Veenendaal stichts

En hebben partyen met de getuigen en my Notaris NaVoorlezing de Minute dezer geteekend.

M v wokeren H rebergen W: Hardeman A: W de Haas J: HKemelaar: Notaris.

Ontvangen voor recht ƒ 4.80 voor 38 op centen ƒ 1.82. samen Zes Gulden twee en zestig en Een halve


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


ƒ838 Per Transport Een dito aen Hendrik van Reveneroory Iohannes zoon, Ian van Revens waay Iohannes

zoon en Johannes van Ravenswory Iohannes voor allen lendbouwers wonende te Geldersch Veenendeel voor

zes en veertig gulden 46. — Een dito aan Cornelis van Rovenswaay Arie voont, Hendrik Bos Merceliszoo

en Jan Dirk van Baren alles lendbouwers wonende de eatste veenen.

daal stichts en de biede laatsten te Geldersch Veenendaal voor twee en dertig gulden 32.


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


Minute dezer geteekend hebben. I. van Schripper G van Huiverleer A C.

V D Berg H van Raven Iwany Ibos HJ Wildeman P Hen P D Groejet J van Hardere d Or A Scholman

Handrik van KarensMaas de maar Het trekgeld en verdere onKosten C V Veldhuizen bedraagt van elk perceel

Bertzstukkel G van Ergele Mur H Gvh Kawe Trijver Kryn Van Ragelen H Middelhoren C G: Van Genkel

64 folio 52 recto, vak 6; twee bladen geen renvooi Ontvangen voor recht ƒ 6,90, voor 38 opcenten ƒ


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


N:o 2243 Rantoor Vrageningen Extract uit het register van voorloopige aangiften tot verkoop van roerende

goederen, deel 20 N.o 3063 Den twelfden Februari 1881, compareerdb de heer Otto Temminck, geagreëerde

bij de Registratie en Domeinen, te Rhenen, als gemachtigde var der Notaris Ian Harms Kemelaar, te

ten twaalf ure, ten verzoeke van den Heer Steven van Scheeppen, fobrikent te Veenendaal, in de Geldesche

van hout op stem, opgaende boomer en onder hout, alles staan= de of liggende ter plaatsa waar het wassende


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


Gerrit Hardeman, Gysteert Hardeman, Geurt van den Dikkenberg Johannas van Ravenswaay, Hendrikus van

Manen, Brand van Hoekel, Jacob van Roekel, George van Peursem, Willem van Veldhuizen Harmen Stroomberg

, Hendrik Breeschsten Dirk Breeschoten, Geurt van Holland, Dirk van Bruxvoort, Willem van de Weerd,

Hendrik van Eck Willem Roseboom, Reyer Pluum, Ryk Vermeer Jan Kelderman, Me- lis van Dusschoten, Barend

bergen Brand Speetziek Derk van Roekel, Frank van Essen, Frank van Roekel en Jan de Knyf zich by de


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


5 op den eersten regel dezer blad bijde twee woorde doorgehaald. L H F I. F. odG.

N=o 2314 Heden den Zesden Mui Achttien December Achttien honderd een en tachtig Compareerden voor

my Jan Harms Kemelaar Notaris residerende te Veenendaal Stichts en in tegenwoordigheid van de natenoemene

getuigen De Heer Levie Hactor vryda Grossier in Sterke doan Ter eenre ken en likeuren.

In de Heer Iaar Sryde, zonder beroep. - Ter andere zijde.


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


N=o 2269. Heden den Vijf en twintigsten Mei Achttien honderd een en tachtig.

Compareerden voor my Jan Haans Kemelaar Ao taris residerende te Veenendaal Stichts en in tegen woor

digheid van de Natenoemene Getuigen: De Heeren Lion de Schaap en Jacob de Schaap Kooplieden wonende

kerheid van al hetgeen zy Comparanten in privé of voor hunne handelsfirma, te eenigen tyd aan de Naamloze

ken schuldig te zyn of schuldig te worden tot en ten be loope eenen som van Vyftien honderd gulden ƒ


The Utrecht Archives, archive number 34-1, Notarissen in de provincie Utrecht, 1617-1895, inventory number 2321, Jan Harms Kemelaar, Minuten, 1881


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/