Search transcripts » Search results


Peter aert Brabers huerced by Peter wijtens cum suis pro 96 Paulus de Roij procur 97 Pieter Hend.

Becht Jaer 15 Peter Jan Prouwer attest Peter van geeter attest Peter Pr. de Roy quere Servaes middegael

accoort Sijmon van Eeckel gt huere Willem Gijsberts van aerle gt accoort Walterus van Esch attest Willem

van Bommel nots. procur: Willem Roosen accoort denselven idem Willem Peter Leenhou¬ 46 wers en broeder

obl Willem aerts de Ridder huerced Willem van Ophuisen 118: test Willem Janssen van Oirschot 140: test


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


146 lange vander Lith Inden Naeme Des Heeren Amen.

Compareerden voor mij Arnold van Loon openbaer Notaris bij den Ed: Rade van Brabat ins Gravenhage geadmitteert

binn nen de heerlijcke Tilborgh residerende de ge¬ tuijgen nagenoemt in eijgene persoonen Wouter Ripping

Coopman tot Waelwijck ende d'Eerbare Maria Wouter Bogaerts sijne huijsvrouwe mij Notario wel bekent,

beijde gesont van lichaem gaende ende staende hun verstant, memorie ende sinnen alomme wel machtich


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


goederen soo haeffelijcke erffhaeffelijcke als erffgoederen, gelt, gout, silver, gemunt en onge= munt

, schulder actien ende crediten hoedanich die sijn ofte genoemt connen worden waer op wat plaetsen geleger

, soo in Hollants als Bran¬ bant ende elders geen uijtgesondert en die d'eerstoff¬ lijvige met sijne

of hare doot eenighsints sal comen te ontruijmen ofte reste te laeten, omme alle deselve goederen bij

den langstlevende na doode van den eerstafflijviger in vollen eigendom aenveert ende beseten, te worden


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


van dier te ontfangen quitantie te passe ende ende voor naemaninge te caveren, ende voorts dienaengaende

alles anders meer te doen handelen ende te verrichten tgene dese heere Constituant present sijnde soude

connen ofte mogen doen, alwaert oock soo dat tot de voors. sake nader macht geven quireert wierde dan

voorsz. staet gelovende voor goet, vast, onverbreeckelick ende van waerde te houder ende doen houden

tgene bij den geconstitueerden uijt crachte deses sal wesen gedaen ende verricht onder ver¬ bant ende


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


soo binnen als wollen ten lijve van testatrice behoorende, geen uijtgesondert, omme die terstont na doode

van testatrice aenveirt ende beseten te worden, Item legateren sij testateuren aen Jenneken Abrahams

van helft ende margriet hare suster beijde metiens van testateur alle en incas van voor lijvicheijt

aen hem kinderen begrepen de kleden linnen ende wolle ten lijve vanden Testateur behoorende, oock geen

uijtgesondert, omme sentatie die oock terstont na doode van de testateur genoten geprofiteert te worden


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


1 de 140 vander Lith na Inden Naeme des Heeren Amen.

Compareerde voor mij Arnold van Loon openbaer notaris bij den Ede Rade van Brabant ins gravenhage geadmitteert

binnen de heer lijckheijt tilborgh residerende ende de getuijgen nage¬ 2 noemt in eiger persoon Willem

wel bekent, gesont van lichaem gaende ende staende sijn verstant, memorie ende linnen wel machtich soo

opentlijck bleeck, dewele ken overdenckende de seeckerheijt des doots en d'onseec¬ kere ure van dien


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


van klaerde te houder en doen houden tgene lijden geconstitueerder uijt crachte deses eenichsints sal

wesen gedaen ende verricht, onder want ende subjectie als na rechte halve courpse, Aldus gedaen ende

gepasseert binnen tilborgh ter presentie van D Hr.

Johan Baptista Solfaerts ontfangen alhier en Cornelis Huysmans moeder van Goirle beijde als getuijgen

hiertoe versocht die de minute deses gesz. op een zegel van 6 stver. neffens den Compt: ende nu nots


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


133 in vande lith In den Naeme des Heeren Amen, compareerden voor mij Arnold van Loon openbaer notaris

bij der de Rade van Brabant, ins gravenhage geadmitteert binnen de heerlijckheijt hilborgh residerende

, ende de getuijgen nagenoemt, in eygene persoonen Adriaen Cornelis van Oerle ende adriaentie pieter

Elias aert Thijssen, wettige houwelijcxe luijder alhier onder vooren woonende, mij Notario bekent den

voors. van deele gesont van Lichaem gaende, staende ende de voorn.


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


1 132 M vande lith Compareerden voor my Arnold van Loon openbaer Notaris bij der Ed: Rade van Brabant

in sgravenhage geadmitteert binnen de heerlijckheijt silvorgh residerende ende de getuijgen naegenoemt

Govaert Pieter als Rentmeester vanden Heere Matthijs van Cannaert Heere in Turnhout Beecke die bekende

verhuert ende Jan Janssen Lauwenbergh dingemelder alhier die bekende van derselver gebuert te hebben

een gerechte achtste paert inder nieuwer wintcooren moolen aen der Heijcant alhier ende dat voor den


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


dickwils bij hem sijn verkerende, ende den Regte¬ kant te sijnen vader alsoo seer wel sijn ken¬ nende

, ende want het goddelijck recht¬ veirdich is, getuijgenisse der waerheijt te geven, insonderheijt daertoe

versocht, soo en hebben sij attestanten desen niet connen weijgeren, maer geconsenteert hier van acte

in forma uijtgelevert te worden, Aldus ge¬ daer gepasseert binnen tilborgh, ter pre sentie van Hendrick

Beijs, ende Nicolaes van Dijck beijde wonende alhier, als getuijgen es op een zegel hier toe versocht


Regional Archive Tilburg, archive number 115, Notariële archieven Tilburg, 1577-1935 , inventory number 48, Arnold van Loon, 1695 - 1699


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/