Search transcripts » Search results


149 150 151 152 153 154 150 156 157 158 150 60 160 162 163 164 165 166 167 168 169

170 171 172 173 174 175 7 178 79 80 181 182 183 184 18. 186 187 188 18 190 191

592 93 199 Kom Pannen dito izer 3 Borden dito dito 2 Sito dito glasen Uito Theekopjes

Treef Trap Sovenplanken Vier dito Bank K.rode stoel dito twee twee sito Een dito Bartje

13468 10 — : 13 1 9 - 58 - 5 ½ 10 9 1013 191 7 8 vidr 917-8 195


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


5/0 di: v: Adm N:o 2065 4, 05 p.oo 41 66. 16 vert 5, 12 of 2= 8= 12 Voor de boven 120 38

158 16 26 3 d0 18 - 10 Ter executie van het Besluit van den Gouverneur van den 23 Julij

N:o 734, geapp beerd bij mij Commissaris van het arroni ment Heerenveen- Den 25 Julij 1814 Lijcklama

Geregistreerd te Gorredyk den eersten Augustus folio 81 Verco Care 9. ontvangen twee ge agt Stuivers

, twaalf penningen met de verho DE twar nog ontvangen wegens te weinig gevorter reent ve de botgen


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


eigendom te hebben overgedragen aan Luitsen les van der Sluis Timmerman wonende in de He rik welke

mede Compareerde en verklaarde deze koop te accepteeren zeekere een vierde gedeelte van een perceel

onvry hoo veen aan de Noordkant van de vaart op de Hauwle wyk zonder grond zand en zoden groot over

het geheel een duizend een honderd negen vierkante roeden hebbende tot naastlegers ten oosten en prie

, zoo dat het geen op een hoede geboden is over het geheele zal worden berekend Dat de betaling der


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


Darde Percheeb niemand boven het Bod by de Provisionee le toewyzing gedaan geboden hebbende is dit percheel

Finaal toegeweezen 4 koopman te Ureterp guldens boven de las koop geaccepteerd en c tien te Reguleeren

vierde Percheel nem le toewyzing gedaan Finaal toegeweezen a te Donkerbroek welke Jantje Jannes

weduwe Kerbroek voor eene sun tig Caroli guldens teerd de Koper Jacob gedeelten en de koper gedeelten

Jannes. — En zyn dee hebben verklaard de B mende zig naar de cos vyfde Percheel is door Drie Hondert


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


84 85 86 87 80 89 45 91 9½ 93 94 95 96 97 88 93 100 107 102 103 104 105 106 107

100 09 110 111 112 113 114 11516 117 11819 120 121 122 123 Twee stukken Rib dito

12 diti13 ditoa dito N5 Hout N6 diti 17 dito Not dito No dito Nit dito 14 dito 112 dito N15

dito Not dito 115 dito N 15 dito 417 dito wec Uto Neg dito N20 dito 1821 dito N22 tito N 23

No 33 dito N 34 dito N 35 dito N 38 dito N 37 dito No 301 dito N 39 dito No 40Albert Alberts


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


Expeditie dezes afgegeven den 17 october 1814 Voor Mr.

Dominicus Suringar Openbaare Notaris Residee Hwer rende te Beetsterzwaag Canton Beetsterzwaag Arrondisse

ment Heerendeen Provintie Friesland en nagenoemde hier N.o 132 toe verzochte getuigen Compareerden

den 14 October 1811 Jacob Klases Hogeveen, administrator van de Heeren Compag nous van Schoterland

en ontvanger der Hondgelden wonen de by de Bonte Bok Sluis onder Nieuwe Horne oud Een en Sestig Jaaren


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


147. 20 14 72. 23.56 785.48 ƒ 70-1.14 18-4.10 88. 68 Geregistreerd te Gorredyk de Zerden April

1814 f 29 R C. 6 onwange voor primcipaal regt tiende en zestiende ver hogng agt en tachtig guldens

zes Htuives agt penningen G De grosse dezer afgegeven den 15 september 1814 Voor M.r Dominicus

by deezen wel en wet 9 April 1814 tig schuldig. te zyn aan Jan Ebeles van der Werk te huis behorende

te Ureterp in dit canton, dog thans nog dienende onder de Armee van Bonaparte= Eene summa van Vier


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


Zynden voorheen Gretman over Opsterland wonende te Beetsterzwaag.

De Helft van Een Bosch gelegen aan de zuid kant van de Drentsche wyk te Baccavéen met Eeken en Ber-

ken beplant, en zulks met de grond van dien, mandeeligen ongescheiden met Geeske Theunis Boltjes die

daar aan de we derhelft behoord, met de helft van de zogenaamde Drentscha Tuin, groot in het geheel

ongeveer Twintig lopenstal strekken de ten oosten van de Drentsche Tuun tot aan de Erven van O van


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


De koper zal boven den koopschat moeten be talen alle de kosten over deeze koop gevallen en nog te

vallen zonder eenige uitzonderg daarvoor te quiteeren Alles met macht van susstitu rie en belofte van

Approbatie en indemniteit en FormJnkennis min Hand. — Geapprobeerd, het overschryven van het woord

Notaneele op vorige paginu Leeuwan den Den 12 December 1814 B: A: Van Boelens.

sjoerd Luitjes cumsocus ten noorsen Jacob Gerker het welk hy met onderwerping aan de struffen by de


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


1. 00 10 16 1.26 ƒ „ = 12=„ venden maart achtien Hondert veertien reeds bevorens aan den Notaris

vertoond Na Bekendmaking der koops voorwaarden vervat in het meergemelde Procesverbaal van Provisioneele

toewyzing is men overgegaan tot het ontvangen der opbiedingen niemand Hoger bod gedaan hebbende en

deeze Poys de verkoperse niet hooggenoeg zynde zoo is de Provisionee le koper door haar voor zyn Bod

bedankt en is het gesagte huis dus met verkogt en door de Comparante verkoperse ingehouden Gedaan


Tresoar, archive number 26, Notarieel archief, inventory number 9006, Dominicus Suringar, Minuut-akten, 1814


Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/