Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 379

Transcription

Op heeden den 29 nove
ber des Jaars 176 Compareerde voor
mu Jan Verleij Notaris publicq bij de
Ed Hove Van Hollant Geadmitteerd
binnen Amsterdam Resideerende
Den 29e: Novbe
Jan hape timmerman, hans Bierman & Jurgen
1760
voolders matrocen ee Chrittiaardese Serkfangse
g
alle drie
van genoegen ouderdom, en in die bedieningen
nu Laast gevaren hebbende op 't Schip de Jan
Theodorns, gevoerd geweest door Capn: Rijnier de
^ En verdrinken
Buijter, dog na desselffs over boord vallen ^ door
den Stuurman Frans Springer, ter wiens requisitie
en ten behoeve van die 't verder Soude mogen
aan gaan, Sij Comparanten hebben getuijgt en ver¬
klaerd Soo als denselven Stuurman Frens s pringer
ten desen mede Compareerende heefft gecertificeer
en geaffirmeert
Dat Sij met hun voornoemde Schip (dat met
goede Ankers, touwen, Staande en Lopende Want
wel was voorzien en van alle 't nodige verzorgt)
den 29 October deses Jaers 1760, ballast Scheeps
van Rotterdam vertrocken, en den 27e: dito uijt de
Maas in Zee gelopen Sijn, gedestineert na Berwik
in Schotland, en van daer met een Lading na Livorno
Dat Sij in de bevordering hunner voormelde
reijse den 27e: 28e: 29e: & 30e: October hadden harde
en Stijve Koeltens, en meest als Contrarie winden,
2
en vervolgens den 2e: 3e: 4e: 6e: & 1e: november
Stormweer met Schrickelijke hoge en holle Zeën,
waer in hun Schip Swaer werkte en Slingerde en
Sij ook veel Zeewater en Zee Stortingen op en overge¬
kregen hebben; bisonderlijk den gedagte 7: november
als wanneer het een Vliegende Storm woeij uijt
het West noord Westen, waer in Sij 's morgens om negen
uuren Soo een Sware Zeestorting overkregen, dat het
Schip met het Zijl op 't water wierd geslagen, de ballast
overgesmeten Soo dat die tegen het Dek Lag de Capn:
en een matroos Barend de Vor over boord wierden

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (380)  Go to the previous page (378) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/