Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 377

Transcription

Op heeden den 29:
Hodember des Jaar v755 Compareerde voor mij
Jan Verleij Notaris publicq bij de Ed: hove
van holland geadmitteerd binnen Amsterdam
Resideerende
dden 29 Vovember De Heer Adianus Biesenbroek wonende
17559
binnen dese Stad
Dewelke Verklaarden bij deesen te
Constitueeren en magtig temaaken d' E.
Christiaan Baerspul
Om uijt Zijn Comparants naam alle
Zijne saaken op en jegens een ijgelijk
voort de Ed: Agt6e: Heeren Commissaaris
sen alhier So eijsschende als verweeren
de waar te neemen te desen dezen en uijt¬
te voeren ten Rigt eijnde toe de voordeeligen
vonissen ter Executie te leggen en van
de nadelige te oppelleeren of Ueformeeren
^ te doen
arresten ^ en ook weeder te ontslaan alle
gerequiteerde Cautien te Stellen en genera
lijk in regten nog allis meerder te verriegtn
wat vereijst mogt werden, met beloft¬
van op probutiu en ratificatie onder¬
verband als na regten
epasseert in amsterdam vodn Pesen
jan Boede mMijnderts z en Panuel
Keuler Junior als getuijgen
adranus beesenbroek
Jan Doede Mijndestz
Samuel Keuler Junuiar
Bele
Jan Ve
Nots:

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (378)  Go to the previous page (376) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/