Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 359

Transcription

Dat Sij also met hun voornoemde Schip van
Dantzig vertrocken en den 20e: Septembr: in Zee
gelopen Sijn gedestineerd na dese Stad Amsterdam
Dat Sij den 25e: September in de Zond quamen Lagen
daer met ongestuijmig weer tot den 28 dito vertrocken
toen weder uijt de Zond
Dat Sij vervolgens in de Noord Zee den 28e: 29e: 30e:
^ Sektembe
er mitsgaders den 1 2: October hadden Storm¬
weer en harde koeltens met hoge en holle Zeen waer
in hun Schip Swaer werkte en Slingerde en Sij ook veel Zeewater
Tons
^ door Cotrariewies
op & overkregen en Liepen den gemelden 2e: October in Teofzoud
binnen daer Sij met Stormweer geleegen hebben tot den 8e: dito
als wanneer Sij met een oostelijke wind vandaervertrocken
om hunne reijse te vervorderen dog moesten den 9e: dito door
Contrarie wind in Blindzond binnen lopen daer Sij weder
met buijig en ongestadig weer gelegen hebben tot den 12d
gingen toen weer in Zee, hebbende in beijde de gemelde haven
in en uijt telkens een Loots aan boord gehad waervoor hun
Schipper heefft betaald
Dat Sij verders in de Noord Zee den 13e: 14 : 15e: 16e:
17e: d8: 19e: 20e: 21e: 22e: 23e: 24e: 27e: & 2 8e: Octob: hebben
gehad Stormwinden en harde koeltens met hoge &
holle Zeen waer in hun Schip Swaer werkte arbeijde
en Slingerde ook Swaer onder water heefft gelegen & Sij
ook veel Zeewater en Sware Zeellortingen op & overge¬
kregen hebben, Sijnde ook hunne Ladinge overgesmeten die
Sij den 26e: Oct: Soo veel Sij konden weer regt gemaakt hebben
Dat Sij voorts den 31e: octobr: in Texel binnen
gekomen en den 5: novr: alle de datums volgens
Journaal voor dese Stad gearriveerd Sijn daer Sij
vijng
hunne Lading op den tde Vaatjes Asch na reets gelost &
uijtgeleverd hebben, hebbende bij 't Lossen bevonden dat
de Lading door Zeewater beschadigt was

Verklarende Sij lieden verden en wee ider
voor Zig dat Sij van hunne gatsche ladinj
met hebben gestolen verkogt voor Zeg
behouden off vervreemt nog daar omtrent
op eenigerleij wijse ter gurde trouwe
gehandelt hebben en dat Sijliedenso
niet en weten dat Sulks door imand
anders geschiet is
Verklarende Sije nog laastelijk en
wel iden na Zijn beste kennis en gedagte
en Sulks mede all voor Zig
Dat de nattigheijd en daer door veroorsaekte
beschadigtheijd welke aan de Ladinge in hun Schip
gekomen is Sal veroorsaakt wesen door de hier
vorengemelde Stormwinden en harde koeltens
het werken Slingeren en onder Water Leggen van
hun Schip en 't Zeewater daerinne op & overgekrege
Immers dat Sulks niet en Sal vevoorsaeks
wesen doer manquement off onbequaamheij
van 't Schip off ook niet door versuijm
off agtelooshejd van 't Scheepsvolk als
hebbende Sijlieden geduurende de vorenstaende
Peijsz Zeemanschap gebruytst wel op de
^ Soo veel doenlijk
pompen Gepast en deselve altijd ^ iens
gehouden en Sijerde het Schip voorsten
en geequipeert geweest in manier
doors cholee

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (360)  Go to the previous page (358) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/