Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 342

Transcription

Op heeden den 20n0
Verber des Jaars 1755 Compareerden voor mij Jan Verleij
Notaris Publicq bij de Ed Hove van Hollant gead
teerd binnen Amsterdam Resideerende
e6
den 20e: nov:
1760
Arent Jacobsz en onne Jacobsz Matrosen beijde
van genoegen ouderdom en in die bedieninge
gevaren hebbende en nog varende op 't Schip
de Vijff gebroeders daer Schipper op is Jacob Jans
ter wiens requisitie en ten behoeve van die 't verder
aangaan Sij Comparanten hebben getuijgt en
verklaerd, Soo als denselven Schipper Jacob Jans
ten desen mede Compareerende heefft gecertificeerd
en geaffirmeert
Eerstelijk den affirmant
Dat in de maand april 1759 met hun voornoemde
Schip Leggende te Rotterdam, en Staande te ver¬
trecken Ballast Scheeps na Longer in noorwegen
om aldaer en Lading houtwaren in te laden, hij affir¬
mant door de Heeren Christiaan Jongeneel en Calis
tot rosterdam is verzogt geworden voor hun mede
te neemen 60 Sacken aardappelen en 425 bossen Peen
om aldaer te verkopen, mits dat hij affirmant
Sou genieten de helfft van de winst die daer op Sou
Cas van Schad
vallen en niet gehouden Sijn in Schade
daer in te helpen dragen; dat hij affirmant hun voorhoudende
dat hij vreesde dat het daer niet te verkopen Sou Sijn, Sij
hem daer op antwoorden dat het een geringe Negotie was
en er niet veel aan verbeurt was; Sulks op hun aanhouden
hij affirmant op e gedagte Conditie die aardappelen
e
en Peen in Sijn Schip den 24e: aprilseld ontfangen en
^ Sog als gezamentlijk verkklareen
^ daer mede den 25 dito van rosterdam oover¬
Sijn
trocken en den 3e: off 4e: Maj te Longer was gear¬
rieerd dag bevonde dat niemand van die aard
aldaerdwjerkopelijk te
appelen eff Peen welde lopen, en also Sij aldaer ten
Eersten moesten Laden waren Sij genoodsaakt de
^ en Peer
voornoemde aardappelen ^ te Leggen op de overloos
van hun Schip; dat terwijl Sij met Laden bezig
waren hun is affgehaald 9 ton aard appelen voor
Skonings tol in fleckefioerd; Sijnde hun Schip aldaer

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (343)  Go to the previous page (341) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/