Browse transcripts » Amsterdam City Archives
archive access 5075, inventory number 11943, page 335

Transcription

Op heeden den
8 November des Jaars 1760 Compareerden
voor mij Jan Verleij Notaris publicq bij de Ede:
hove van holland Geadmitteerd binnen Amsterdam
residerende
378
den 18e: Novr: De Heer Jan Melters voor en in de naam van Sijn
1766
Compagnie gaande ten name van Jan Melters en de
weduwe Harmanus Heegeman in Compagnie,
g
wonende binnen dese Stad
Dewelke Verklaarde bij deezen te Con¬
stitueeren en magtig te maeken
de Heer M: Johannes Emanuel Schenk van recom
wonende te Wormer
Om in de naam en van weegens diek
^ voormelde Comparnie
Compparants ^ te Eijssche vorderen en oustJan
gen Jan de persoon van Sijmen Sluijs woolagtig
te Crommerie Sodanigen Somme van ƒ 85:18 als des
Comparants gedagte Compagnie van deselve te pretendeeren
is hebbende voor aan hem verkogte en geleeverde
Mutsen volgens 't boek; en Sulks met de Kosten
daeromme gedaan en nog te doen
Voor den ontfangst behoorlij k quitantie
te verleenen in voornaaminge te Caverin
bij wijgering of uijtstet van voldoenin¬
ge ook in regten te Aejeren, en de sueke
^ geregten &
voot alle regter ^ regts Collegien waar te
neemen Rgt levoeren en tevervolgen
tot den uegt Eijnde en Executie toe, anres
ten te doen en ook weeder te ontslaan, alle
gerequieerde Cautien te stellen en de
borgen weder bevrijdinge te belooven,
mitsguaders ook domicilium te kiesen¬
en voorts Soo in als buij ten regten nogg llis
meer te doen en verrigten 't geen verrlijkt
sal werden en den Compaarant Selfs present

Bronvermelding

Amsterdam City Archives, archive number 5075, Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, inventory number 11943, Jan Verleij, Minuutacten, 1760 septwmber 2-1760 december 31

Go to the next page (336)  Go to the previous page (334) New search

Scan


Click on the image to enlarge it and see the transcription next to it

Artificial Intelligence (AI)

The transcription was made by computer via automatic handwriting recognition.
The summary is created by the computer based on a language model.
Both artificial intelligence tasks are not perfect, but often more than sufficient so that the historical document becomes understandable.

Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/